Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Θ. 54 ΤΗΛΕΦΑΧ 210.6020176. Α.Π. 83 Ἐν Κορωπίω τῆ 6. 6. 2017 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Ἐπειδή εἰς τάς ἡμέρας μας γίνεται πολύς λόγος περί Συνόδου, ὅπως «ὁ Κήρυκος ἔφυγε ἀπό τήν Σύνοδο», «ἐγώ εἶμαι μέ τήν Σύνοδο» κλπ., πρός ἐνημέρωσιν τῶν Ὀρθοδόξων παραθέτομεν ἐπιλογήν 2-3 κειμένων μέσα ἀπό τά ὁποῖα ἀβιάστως προκύπτουν οἱ ὅροι καί αἱ προϋποθέσεις διά νά λογίζεται καί διά νά εἶναι μία Σύνοδος Ὀρθόδοξος καί Κανονική. Παραθέτομεν: α) Τί λέγει ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης περί τῶν Συνόδων .β) Τί λέγει ὁ ‘Αθανάσιος ὁ Πάριος περί τοῦ ἰδίου θέματος καί γ) Τί ἐγράψαμεν τήν 19.6.2001 μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 209 πρός τούς τότε ‘Ορθοδόξους Συνεπισκόπου μου. Ἀς μελετήση ὁ ἀγαπητός ἀναγνώστης καί τά «ἕργα καί ἡμέρας» τῶν τελευταίων δέκα ἐτῶν, μέσα ἀπό τά ὁποῖα προέκυψε ἡ σημερινή καταχρηστικῶς λεγομένη «Σύνοδος» τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου, καί θά καταλάβη ποίαν σχέσιν ἔχει αὐτή ἡ «Σύνοδος» μέ τήν ‘Εκκλησία, καί ποῖαι αἱ ἐκκλησιολογικαί καί σωτηριολογικαί συνέπειαι προκύπτουν ἀπό τήν παραμονή τινός εἰς αὐτήν. Α) ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΜΠΛΗΘΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ «... Συνόδους συνεκρότησαν μεγάλας καί παμπληθεῖς καί Ἐκκλησίαν Θεοῦ ἑαυτούς ὠνομάκασι, καί ὑπέρ Κανόνων ἐφρόντισαν τῶ δοκεῖν (φρόντισαν νά φαίνωνται πώς ἐργάζονται ὑπέρ τῶν Κανόνων), κατά Κανόνων τό ἀληθές κινούμενοι (ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἐστρέφοντο κατά τῶν Κανόνων). Τί δή θαυμαστόν, εἰ καί πέντε καί δέκα ἐπίσκοποι, συναχθέντες τόν ὑπό τῶν Κανόνων καθηρημένον κατά τάς δύο αἰτίας ἠθώωσαν, λύσαντες τοῦ ἱερουργεῖν; Συνόδους τοίνυν, δέσποτε, οὐ τό ἀπλῶς συνάγεσθαι Ἱεράρχας τε καί Ἱερεῖς, κἄν πολλοί ὦσιν (κρείσσων γάρ εἶς ποιῶν τό θέλημα τοῦ Κυρίου, ἤ μύριοι παραβαίνοντες), ἀλλά τό ἐν ὀνόματι Κυρίου, ἐν τῆ εἰρήνη καί φυλακῆ τῶν Κανόνων. Καί τό δεσμεῖν καί λύειν οὐχ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ’ ὡς δοκεῖ τῆ ἀληθείᾳ, καί τῶ κανόνι, καί τῶ γνώμονι τῆς ἀκριβείας. Εἰ δείξωσιν οἱ συνελθόντες τοῦτο πεποιηκότες καί ἡμεῖς σύν αὐτοῖς. Εἰ οὐ δεικνύουσι, ἐκβαλέτωσαν τόν ἀνάξιον, ἵνα μή τις εἰς κατηγόρημα αὐτοῖς καί τοῖς μετέπειτα γενεαῖς παραδοθήσεται ... καί ἐξουσίᾳ τοῖς ἱεράρχαις ἐν οὐδενί δέδοται ἐπί πάση παραβάσει κανόνος, ἤ μόνον στοιχεῖν τά δεδογμένα καί ἔπεσθαι τοῖς προλαβοῦσιν». Γ. ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ «’Ορθόδοξος Σύνοδος ἐστί καί ὀνομάζεται, ἡ φυλάττουσα άπαρασαλεύτως τά δόγματα καί τάς παραδόσεις καί τούς Κανόνας τῆς Καθολικῆς ‘Εκκλησίας . Κακόδοξος δέ καί αἱρετική ἐστίν ἐκ τοῦ ἐναντίου, ἡ μή φυλάττουσα αὐτά, ἀλλά τινός ἑνός φρονήματος ἀκολουθοῦσα, ἥτις διά ταῦτα καί ὑπό τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναθέματι καθυποβάλλεται. Λοιπόν δέν εἶναι πάντοτε σεπτόν καί τίμιον τό τῆς Συνόδου ὄνομα. ‘Αλλ’ ἐκείνη εἶναι σεπτή καί τιμία καί ἀγία Σύνοδος, ἡ στοιχοῦσα τοῖς τε ἐγγράφοις καί ἀγράφοις παραδεδομένοις, ὑπό τῶν ἁγίων ‘Αποστόλων καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Καί τῆς τοιαύτης Συνόδου τάς ἀποφάσεις δεχόμεθα καί φυλάττομεν, τῶν δέ ἀλλοτρίωνων τήν φωνήν οὔτε γινώσκομεν, οὔτε πειθόμεθα αὐτῆ. Δυνάμεθα ἐνταῦθα ν’ ἀπαριθμήσωμεν τοιαύτας κακοδόξους συνόδους. ‘Αλλ’ ἵνα μή χρονοτριβῶμεν περιττῶς, ἀς ἴδη ὀ ἀναγνώστης τόν Β΄ Τόμον τῶν Συνοδικῶν καί θέλει εὕρει αὐτάς, ὅπου καί ρητῶς ληστρικαί ἐπιγράφονται. Καί τό χειρότερον ὅπου ὄχι μόνον τοπικαί καί ὀλιγάριθμοι ἐστάθησαν τοιαῦται, ἀλλά καί οἰκουμενικαί πολυάριθμοι, οἵα ἡ ἐν ‘Εφέσῳ τό δεύτερον, ἡ συμφρονήσασα τῶ μονοφυσίτῃ Εὐτυχεῖ, καί τόν εὐσεβέστατον καί ἁγιώτατον Φλαβιανόν τόν Κων¢λεως ἀποκτείνασα. Μετά ταύτην ἡ ἐπί Κοπρωνύμου πολυαριθμοτάτη, ἡ φρυάξασα κατά τῶν ἀγίων Εἰκόνων ὁμοίως καί ἠ ἐπί Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος οἰκουμενική ὀνομασθεῖσα, παρανομωτάτη δέ ἀναφανεῖσα, ὡς καθελοῦσα καί ἀναθεματίσασα τόν ἀγιώτατον Φώτιον. Περιττόν δέ εἶναι ν’ ἀναφέρω τό ἐν Φλωρεντίᾳ οἰκουμενικόν μέν, ληστρικώτατον δέ συνέδριον. Λοιπόν πάλιν λέγομεν, δέν εἶναι ἀείποτε σεπτόν καί τίμιον τό τῆς συνόδου ὄνομα, καθώς οὐδέ τό τῆς ἐκκλησίας, καθότι ἔστι ‘Εκκλησία ἁγίων καί Ἐκκλησία ὁσίων, ἀλλά ἔστι κατά τόν ψαλμωδόν καί «ἐκκλησία πονηρευομένων». Αἱ φωναί, λοιπόν, ἤτοι τά ὀνόματα οὕτως ἔχουσιν, ἤτοι καί ἐπι καλοῦ καί ἐπί κακοῦ. Καί ἐπί κακοῦ μέν λαμβάνονται καθώς διά παραδειγμάτων ἐδείξαμεν. ‘Αλλ’ οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἤτοι οἱ ἀπαίδευτοι, οὐ δύνανται ποιῆσαι τήν διάκρισιν ταύτην ἐκ τῆς ἀμαθείας αὐτῶν. ‘Αλλά σύνοδον ἤκουσαν, τόσον φθάνει, εὐθύς προσκυνοῦσι καί πείθονται καί μέ ζῆλον ἄκρατον τά πάντα θορυβοῦσι καί ταράττουσι. Περί τῶν τοιούτων ὁ θεῖος ‘Απόστολος ὁμολογεῖ πώς «ἔχουσι ζῆλον Θεοῦ, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν». Γ) ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΜΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 2001 ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ: Α.Π. 209 ‘Εν τῶ Ἐπισκοπείῳ Ἀγ. Αἰκατερίνης τῆ 19-6-2001 Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς. Πρόσχωμεν, ἵνα ὁ Χριστός εἴη ἐν τῷ μέσω ἡμῶν πάντοτε. Διά τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν τό Συνοδικόν σύστημα διοικήσεως πηγάζει, προδιαγράφεται, στηρίζεται καί ἐμπνέεται ἀπό τήν πρώτην ᾿Αποστολικήν Σύνοδον. Αὐτή εἶναι τό αἰώνιον πρότυπον, εἰς τό ὁποῖον ἐστηρίχθησαν καί αἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς ῞Αγιαι Οἰκουμενικαί καί λοιπαί ᾿Ορθόδοξοι Σύνοδοι. ᾿Από αὐτό τό πρότυπον πρέπει νά ἐμπνέεται κάθε Σύνοδος μας, διά νά εἶναι ἀληθής Σύνοδος τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί νά ἐκπροσωπῇ γνησίως Αὐτήν (τήν ᾿Εκκλησίαν). Παρακαλῶ νά διερωτηθῶμεν ἐάν ἡμεῖς, ὡς ᾿Αρχιερεῖς, καί, ὡς Σύνοδος, ἐμπνεώμεθα ἀπό αὐτά τά πρότυπα. Οἱ ὅροι οἱ ὁποῖοι, ἀπό ὅσα γνωρίζομεν, προϋποτίθενται διά μίαν Σύνοδον, διά νά εἶναι ὡς αἱ ῞Αγιαι Σύνοδοι τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καί νά ἐκπροσωπῇ καί νά ἐκφράζῃ τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, συνοψίζονται ὡς κάτωθι. ‘ α) Πρέπει ὅλοι οἱ συμμετέχοντες εἰς τήν Σύνοδον ᾿Επίσκοποι νά ὑγιαίνουν ἐν τῇ Πίστει: "Οὐ γάρ οἷόν τε συνόδῳ συναριθμηθῆναι τούς περί τήν πίστιν ἀσεβοῦντας" (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 31, 260). Δέν δύνανται ἑπομένως εἰς μίαν Σύνοδον νά εἶναι συμπάρεδροι οἱ "παρά ἀξιοπίστων ἀνθρώπων" κατηγορηθέντες "ἐπί κακοδοξία" καί μάλιστα καταφανῇ. β) Εἰς μίαν ᾿Ορθόδοξον Σύνοδον ὁποιαδήποτε ἄποψις, διαφωνία ἐπί Κανονικοῦ ἤ Δογματικοῦ θέματος, ἔνστασις κλπ, δέν νοεῖται νά περιφρονῆται καί νά παραγκωνίζεται καί οὕτω νά ἀποσιωπᾶται τό θέμα, ἤ καί διάφορος γνώμη - πρότασις ᾿Επισκόπου, νά φιμώνεται τό Συνοδικόν μέλος μέ συμπεριφοράν ἐξουσιαστικήν καί ἀλαζονικήν, κλπ.. Δηλαδή εἰς μίαν ᾿Ορθόδοξον Σύνοδον πρῶτον ἱεραρχοῦνται τά θέματα καί κατόπιν ἀντιμετωπίζονται καί τακτοποιοῦνται ταῦτα ἐλεύθερα καί πέραν σκοπιμοτήτων ἤ παρεμβολῶν τρίτων. Οἱ μετέχοντες δέον νά ἔχουν εἰλικρινῆ διάθεσιν νά συζητήσουν καί νά ἀποφασίσουν ὄχι κατά τό ἴδιον θέλημα, ἤ καί ἀλλοτρίων, ἀλλά κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό φαινόμενον τῆς καταλύσεως τοῦ ὅρου αὐτοῦ συναντῶμεν πληθωρικῶς εἰς τάς ἡμέρας μας, καί αὐτό εἶναι πού ἀλλοτριώνει ᾿Επισκόπους, ἀλλά καί ὁλοκλήρους Συνόδους ἀπό τό ᾿Ορθόδοξον Συνοδικόν σύστημα. γ) ᾿Εν Συνόδῳ εἶναι ἐλεύθερος ὁ ὀρθόδοξος λόγος εἰς ὅλα τά μέλη, δέν περιφρονεῖται κανείς, οὔτε μέ τήν πρόφασιν ἐλλείψεως χρόνου ἤ δι᾿ ἄλλον τινά λόγον, ἀλλά συζητῶνται καί ἐξετάζονται ἐλεύθερα τά θέματα καί ἀναζητεῖται τό δίκαιον, τό ἀληθές καί "πολλῆς συζητήσεως γενομένης", καταλήγει ἡ Σύνοδος εἰς τό "ἔδοξε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν" (Πράξ. ΙΕ, 7 καί 28). Λειτουργεῖ ἠ ῾Ιερά Σύνοδος μας κατ᾿ αὐτά τά πρότυπα, ἤ ἠλλοιώθη εἰς τάς ἡμέρας μας ἡ λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί ὡς ἐκ τούτου προκύπτει ἔντονος ἡ κρίσις Συνοδικότητος; δ) ᾿Επιβάλλεται αἱ ἀποφάσεις νά μή εἶναι προαποφασισμέναι, διότι τό προαποφασίζειν ἐξωσυνοδικῶς καί δή παρά ἐξωσυνοδικῶν, καί ἐν τισιν καί ἐξωεκκλησιαστικῶν προσώπων, ἀποτελεῖ οὐσιαστικήν κατάλυσιν τῆς Συνόδου καί ἀναιδῆ ἐμπαιγμόν τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας, βλάπτει τό ἔργον τῆς ᾿Εκκλησίας καί ἐν τέλει ἀποτελεῖ τήν ἐσχάτην βλασφημίαν κατά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος. ε) Αἱ Συνοδικαί ἀποφάσεις καί σήμερον δέον νά διέπωνται, καί νά ἕπωνται καί νά συμφωνοῦν πρός τάς ἀποφάσεις καί τά θέσμια ὅλων τῶν ῾Αγίων Οἱκουμενικῶν καί λοιπῶν ᾿Ορθοδόξων Συνόδων, διά τῶν ὁποίων ἐνήργησεν ἡ μία Χάρις τοῦ ἑνός ῾Αγίου Πνεύματος. Μόνον οὕτω διαφυλάσσεται ἡ ᾿Αποστολικότης καί ἡ Πατερικότης, ἡμεῖς δέ παραμένομεν ᾿Ορθόδοξοι καί γνήσιοι Αὐτῆς ᾿Επίσκοποι. Οὕτω μόνον μποροῦμε νά λέμε μετά τῶν Πατέρων τῆς Δ' Οἱκουμενικῆς Συνόδου: "Αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ Πίστις τῶν ᾿Αποστόλων, πάντες οὕτω πιστεύομεν. Οἱ ᾿Ορθόδοξοι οὕτω πιστεύουσιν" στ) Διά νά κριθῇ τελικά μία Σύνοδος, ὡς ὄντως ᾿Ορθόδοξος, εἶναι ἀναγκαῖον αἱ ἀποφάσεις της νά γίνουν ἀποδεκταί καί ὑπό τῆς καθ᾿ ὅλου ᾿Εκκλησίας. Δηλαδή ὑπό πάντων τῶν ᾿Ορθοδόξων ῾Ιεραρχῶν, τῶν λοιπῶν Κληρικῶν, τῶν Μοναχῶν καί τῶν λαϊκῶν. ῾Ο ἅγιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής λέγει: "Τάς γενομένας Συνόδους ἡ εὐσεβής πίστις κυροῖ καί πάλιν, ἡ τῶν δογμάτων ὀρθότης κρίνει τάς Συνόδους".(Πηδάλιο, σελ. 118). Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ᾿Αρχιερεῖς. Κατά τά τρία τελευταῖα ἔτη σᾶς ἀπέστειλα ἑκατοντάδες ἔγγραφα μέ τά ὁποῖα ἔχω διαχωρίσει τάς εὐθύνας μου ἐπί συγκεκριμένων παραβιάσεων τῆς Κανονικῆς Τάξεως. Μέσα ἀπό τά ἔγγραφα αὐτά ἔχω διατυπώσει πληθωρικῶς τάς ἀπόψεις μου διά τήν Κανονικήν, δικαίαν καί ᾿Ορθόδοξον ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων καί σοβαρῶν ὑπαρκτῶν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων Πίστεως, ῾Ομολογίας, ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, Θεολογικοῦ Διαλόγου, Διοικητικά, κλπ. Τά ἔγγραφα ταῦτα μέχρι σήμερα δέν ἐλήφθησαν καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν, τά δέ ὑπάρχοντα καί καταγγελθέντα θέματα, μέ ἰδιαίτερον πεῖσμα δέν ἱεραρχοῦνται καί δέν ἀντιμετωπίζονται. Καί τοῦτο, ὅταν τά ἴδια θέματα ἀπειλοῦν νά μᾶς καταπνίξουν. Τουναντίον, παρατηρεῖται, ὅτι συνεχῶς, μέσα ἀπό τά ἴδια ἔγγραφα, χαλκεύονται ψευδεῖς κατηγορίαι καί συκοφαντίαι, αἱ ὁποῖαι χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα καί τεχνητοί λόγοι διώξεως ἡμῶν, ὡς καί ἄλλων πού δέν ἀνέχονται αὐτάς τάς παρανομίας. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι διασαλεύεται ἡ Κανονική τάξις καί χειμάζεται πράγματι τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας. Τά κείμενά μας αὐτά, μέσα ἀπό τά ὁποῖα πιστεύομεν, ὅτι διεξάγεται ἕνας τίμιος ἐκκλησιαστικός ἀγών ὑπέρ τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ομολογίας, ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως ἀνοθεύτου τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, καί διά τήν περιφρούρησιν τῆς Κανονικῆς Τάξεως, δημοσίως πλέον, πλήν μέ δεινάς περιστροφάς καί ἀοριστολογίας, χαρακτηρίζονται ὡς ἀσεβῆ, τά γραφόμενά μας ὡς διαστροφικά τῆς ἀληθείας, ἡ ἐλαχιστότης μας δέ συκοφαντούμεθα καί "ἐπί ἐσχάτη προδοσίᾳ" !. Διότι τί ἄλλο σημαίνει, ὅτι τό δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς ᾿Ιερᾶς Συνόδου γράφει, ἐξ ὀνόματος δῆθεν τῆς Συνόδου, ὅτι "ἐξυπηρετῶμεν ἰδιοτελεῖς στόχους καί σκοτεινά σχέδια κατά τῆς χειμαζομένης ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ". Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι κακοήθης φαντασία ὄχι μιᾶς ἀρρωστημένης ψυχολογικά ὑποστάσεως, ἀλλά συνειδητῶν σκευωρῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνήγαγον τήν μέθοδον ταύτην εἰς κύριον ἔργον των. ᾿Αλλά καί ἡ ῾Ημερησία Διάταξις τῆς ῾Ιεραρχίας, ὅπως διατυπώνεται εἰς τό Α.Π. 3153/19-6-2001 ἔγγραφον, τό ὁποῖον ὑπογράφει ὁ παρανόμως ὁρισθείς ᾿Αρχιγραμματεύς (π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου) δέν περιέλαβεν τά προηγούμενα πραγματικά Δογματικά καί Κανονικά θέματα, οἷα τῶν πέντε, τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, τοῦ ΙΦΣΚΑΕ, τῶν κειμένων τοῦ π. ᾿Αμφιλοχίου καί τά συναφῆ, ὅπως καί τά τοιαῦτα τοῦ κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδη, ἀλλά περιέλαβεν νέα θέματα ἐκ τῶν τελευταίων μας καυστικῶν ἐγγράφων, ἀφῆκε δέ καί τά κείμενα τῆς "᾿Ορθοδόξου Πνοῆς"!. Τό χείριστον δέ εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν εἶναι, ὅτι τά θέματα τῆς Η.Δ. εἶναι ἀπολύτως προσηρμοσμένα καί περιελήφθησαν εἰς "ἐκτέλεσιν" τῶν ἐντολῶν τῶν Φλωρινικῶν κ.κ.Σαραντοπούλου καί Σακκαρέλλου νά ἐκδιωχθοῦν ὁ θεολόγος κ. ᾿Ελευθ. Γκουτζίδης καί ἐσχάτως καί ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος.(῾Ορᾶτε "Φωνή ᾿Ορθοδοξίας" τεύχη 908 καί 909, ὅπου γίνεται λόγος διά τιμωρίαν, ὅσων δέν συμφωνοῦν μέ τήν γνώμη τους). Αὐτή εἶναι ἡ σημερινή ἀποκορύφωσις τῆς μονίμου κρίσεως Συνοδικότητος, ἡ ὁποία ὑφίσταται καί ἀλλοτριώνει, τούς ὑπευθύνους καί, εἰ θέμις εἰπεῖν, καί τούς ἀνεχομένους ταύτην. ῾Η ἐλαχιστότης μου ἀρνοῦμαι τήν τοιαύτην καταχρηστικήν ῾Ημερησίαν Διάταξιν καί ὡς ᾿Αρχιερεύς τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ὡς Συνοδικόν μέλος ζητῶ νά ἱεραρχηθοῦν τά θέματα σήμερον, αὐτήν δέ τήν στιγμήν νά μᾶς δοθοῦν καί τά Πρακτικά καί αἱ ἀποφάσεις, αἱ σχετικαί μέ τήν "παῦσίν" μου ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματέως. Νά μᾶς δοθῇ, ὡς ἔχομεν ζητήσει, καί ἡ ἐξ 62 σελίδων ῎Εκθεσις τῆς ᾿Επιτροπῆς, ἡ ὁποία μέ Συνοδικήν ἀπόφασιν ἐστάλη ἵνα ἐρευνήσῃ τά τῆς ῾Ιεραποστολῆς εἰς Ρουμανίαν. ᾿Εάν ταῦτα, ἔστω σήμερον δέν θέλετε λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν, ἀλλά προτίθεσθε καί ἐν τῇ παρούσῃ Συνόδῳ νά γίνῃ κατάχρησις τοῦ θεσμοῦ καί νά τεθῇ δι᾿ ἄλλην μίαν φοράν εἰς τήν ὑπηρεσίαν καταχθονίων σχεδίων τρίτων, ἡμεῖς δέν δυνάμεθα νά συμμεθέξωμεν καί νά συμβάλωμεν εἰς τήν κατάχρησιν τοῦ θεσμοῦ. Δέν γινόμεθα ὑποχείριοι καί ἐκτελεστικά ὄργανα, οὔτε τοῦ ἰδικοῦ μας παρασυνοδικοῦ κατεστημένου, οὔτε τῶν κ. Σαραντοπούλου Σακαρέλλου, οὔτε ὅσων κρύβονται καί πίσω ἀπό αὐτούς. ῾Ως ᾿Επίσκοποι ἐδώσαμεν κατά τήν χειροτονίαν μας, τήν ὑπόσχεσιν νά φυλάξωμεν αὐτήν τήν ἁγίαν Παρακαταθήκην, ὅσα δέ περί τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καί περί ὅλων τῶν θεμάτων Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως ἔγραψα, δέν εἶναι τίποτ᾿ ἄλλο παρά συνέπεια πρός αὐτήν τήν ὑπόσχεσιν, πρός αὐτήν τήν ἁγίαν Παρακαταθήκην. Πέραν τῶν ἀνωτέρω, ἐσχάτως ἐσημειώθησαν καί ἔτερα συγκεκριμένα γεγονότα, τά ὁποῖα ἑρμηνευόμενα ἀποδεικνύουν, ὅτι πράγματι καί κατ᾿ αὐτήν τήν Συνεδρίασιν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ἑτοιμάζονται, παρασυνοδικῶς καί ἐξωσυνοδικῶς, διωκτικαί καί καταδικαστικαί κατά τῆς ἐλαχιστότητός μου καί ἐναντίον τοῦ κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη πράξεις καί ἀποφάσεις. Σᾶς διαβεβαιοῦμεν, ὅτι δέν θά τάς λάβωμεν κἄν ὑπ᾿ ὄψιν, διότι ὡς ἔχουν τά πράγματα, αἱ τυχόν καταδικαστικαί ἤ διωκτικαί καθ᾿ ἡμῶν ἀποφάσεις, δέν δύνανται νά εἶναι παρά μόνον ἀντικανονικαί καί ἄδικοι, ὡς πράξεις δέ σκοπιμότητος θά ἐξυπηρετοῦν σχέδια καί μόνον τοῦ παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καί οἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Επίσκοποι χάριτι Χριστοῦ δέν δειλιάζουν, δέν πτοῦνται, κἄν ὅλαι αἱ δυνάμεις τοῦ ῞Αδου ἐγερθοῦν. Παρά ταῦτα εὐσεβάστως καί ἐνθέρμως παρακαλοῦμε νά ἐπικρατήσῃ εἰς ὅλους μας σύνεσις καί νά παύσῃ ἡ ἐξυπηρέτησις ἀλλοτρίων σχεδίων. Παρακαλῶ ἰδιαιτέρως τούς δύο ᾿Αρχιερεῖς, τόν Μακαριώτατον, ὡς Πρόεδρον καί τόν Σεβ. Πειραιῶς, ὡς ᾿Αντιπρόεδρον, διά τό προσωπικόν των καλόν καί τῆς ᾿Εκκλησίας, νά σκεφθοῦν νηφαλιώτερα. Διότι ἄν θελήσουν νά συνεχίσουν εἰς τό ἴδιον πνεῦμα τῆς 16-6-2001 (᾿Ενδημούσης), ἄς γνωρίζουν καλῶς, ὅτι ἡμεῖς προσωπικῶς, ἤ καί ὁ κ. Γκουτζίδης, εἰς οὐδέν θά βλαφθῶμεν ἀπό τάς "ἀποφάσεις" των, τάς ὁποίας ἤδη ἔχουν λάβει, ἤ ἔχει ἐπιβάλει τό παρασυνοδικόν καί δι᾿ αὐτοῦ τό ἐξωεκκλησιαστικόν κατεστημένον. ᾿Ιδού τό πνεῦμα τῆς ᾿Ενδημούσης ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 16-6-2001: α) Κατά τήν ᾿Ενδημοῦσαν ῾Ιερά Σύνοδον τῆς 16-6-2001 καταθέτοντες ἡμεῖς τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 208/16-6-2001 Καταγγελίαν-῾Υπόμνησιν, ἐλέχθησαν τά κάτωθι: ῾Ο Μακαριώτατος εἶπε: "Μόνο τό θέμα νά σημειώσουμε στά Πρακτικά, τό ἔγγραφο δέν παραλαμβάνεται", ἐνῶ ὁ Σεβ/τος Πειραιῶς: "῎Οχι Μακαριώτατε, νά κατατεθῇ, εἶναι εἰς βάρος του, τό χρειαζόμαστε...". Τί λέγει αὐτό; Νομίζομεν ἀποκαλύπτει τάς προθέσεις, καί τό προσωπικόν μῖσος καί ἐκφράζει τό πνεῦμα τῆς ἀντιδικίας, μέ ὅ,τι αὐτά συνεπάγονται δι᾿ ἕναν ᾿Αρχιερέα. β) Εἰς τήν ἰδίαν ᾿Ενδημοῦσαν ὁ ἴδιος ᾿Αρχιερεύς ὡς ἀπό καθέδρας ἀπαντᾶ στήν ἐπιμονή μου νά σημειωθοῦν εἰς τήν ῾Ημερησίαν Διάταξιν καί τά θέματα πού προτείνει ἡ ἐλαχιστότης μου: "῞Ο, τι θέματα ἔχεις νά τά καταθέσῃς στήν ῾Ιεραρχία, ἐκεῖ θά τά ποῦμε". Τί ἄλλο σημαίνει καί αὐτό; Τό ἴδιο πνεῦμα κυριαρχεῖ καί ἐκτός Συνόδου: ῾Ο Μακαριώτατος ἀπευθυνόμενος εἰς ἀνθρώπους πού διατυπώνουν τήν ἀγωνίαν των διά τά ὅσα συμβαίνουν, λέγει: "Τελείωσε τό θέμα, στήν Σύνοδο τόν Μεσογαίας θά τόν τιμωρήσουμε", ὑπό δέ μοναχῆς τοῦ περιβάλλοντος τοῦ ῾Αγίου Μοδέστου, πού "λύνει καί δένει", πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἐλέχθη: "Τώρα εἶναι ἀργά νά τά βροῦμε μέ τόν Κήρυκο, τά πράγματα πῆραν τό δρόμο τους". Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δηλοῦμεν, ὅτι ἐφ᾿ ὅσον συνεχίσῃ ἡ παροῦσα Σύνοδος τάς ἐργασίας ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ῾Ημερησίας Διατάξεως, ὡς ἔχει αὕτη, καί ὑπό τάς ὡς ἄνω προϋποθέσεις καί χωρίς νά ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν τά ἐκατοντάδες ἔγγραφα μας, ὡς καί αἱ διαμαρτυρίαι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Παναρέτου, ἡμεῖς δέν δυνάμεθα νά λάβωμεν μέρος εἰς τάς ἐργασίας ταύτης. Φρονοῦμεν δέ, ὅτι, διά νά εἴμεθα συνεπεῖς καί πρός τήν Κανονικήν Τάξιν, καί πρός τούς ὅρους τούς ὁποίους ἐξεθέσαμεν ἀνωτέρω, καί τούς ὁποίους οὐδείς δύναται νά ἀμφισβητήσῃ, δέν δύνανται νά συμμετάσχουν καί θά πρέπει νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τήν σημερινήν Σύνοδον μέ τήν συγκεκριμένην ῾Ημερησίαν Διάταξιν, τόσον ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας, ὅσον καί ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Νικόλαος, διότι ἐπί δύο ἔτη ἐνεργοῦν ἀντίθετα πρός τούς ἀνωτέρω ὅρους, καί ἔχουν καταγγελθεῖ διά πολλαπλᾶς Κανονικάς καί ἄλλας παραβάσεις, καί δή ἐπί θεμάτων Πίστεως, καί ῾Ομολογίας, ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς κλπ., καί ἔχουν ἐκφρασθεῖ καί προφορικῶς καί γραπτῶς, δημοσίως, καί κατ᾿ ἰδίαν, ἐχθρικῶς καί διωκτικῶς ἐναντίον μου, καί ἐναντίον τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη, καί ἔχουν ὡς αὐτοσκοπόν τήν ἠθικήν καί πνευματικήν δολοφονίαν μας. ᾿Ιδιαιτέρως δέ νά ἐξαιρεθῇ ὁ Σεβ/τος κ. Νικόλαος, διότι εἰς βάρος του ἐκκρεμοῦν πλῆθος κακοδοξιῶν πού διετύπωσε σέ κείμενά του, καί ἰδίως, διότι ἐπί 25 ἔτη, δέν διεμαρτυρήθη διά τό γνωστόν ᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα ἐπί ἀντιποιήσει, τό ὁποῖον ἐστηρίχθη εἰς τόν μοναδικόν λόγον, ὅτι οἱ ᾿Επίσκοποι τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἀπεκατεστάθησαν τό 1971 διά τῆς λεγομένης χειροθεσίας ἀπό τήν Ρωσική Σύνοδο τῆς Διασπορᾶς. Οὔτε καί ὅταν κατηγγέλθη τό Βούλευμα ἔπραξε τοῦτο. Αὐτό, ὅμως, ἀποτελεῖ βαρυτάτην προσβολήν καί κατά τῆς μνήμης τοῦ ἀοιδίμου ῾Ομολογητοῦ ῾Ιεράρχου Ματθαίου. Η περαιτέρω στάσις μας σήμερον ἐξαρτηθήσεται ἀπό τό ἐάν θελήσετε νά διορθώσωμεν τά κακῶς κείμενα καί νά ἐνεργήσωμεν σύμφωνα μέ τήν ἁγιοπατερικήν παράδοσιν, ἤτοι συμφώνως μέ τούς ὅρους καί τάς προϋποθέσεις, τάς ὁποίας ἔθεσεν, κατά τήν μακραίωνα αὐτῆς παράδοσιν, ἡ ᾿Εκκλησία, διά τήν λειτουργίαν τοῦ πρώτου καί ὑψίστου θεσμοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας, τοῦ ῾Ιεροσυνοδικοῦ θεσμοῦ. Ταῦτα εὐσεβάστως καταθέτομεν, πρό ῾Ημερησίας Διατάξεως, εἰς τήν συνεδριάζουσαν σήμερον 4-7-2001 Σύνοδον, καί παρακαλοῦμε νά ληφθοῦν σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν. + Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος Υ.Γ. τῆς παρούσης ὑπ’ ἀριθμ 88/Νοέμβριος 2006 «Ἐνημερώσεως»: Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί ἀναγνῶσται νά μελετήσουν τά ἀνωτέρω καί νά μή παρασύρωνται ἀπό τά ψεύδη τῶν προπαγανδιστῶν τοῦ ψευδαρχιεπισκόπου Νικολάου και τοῦ επί της ιδίας οδοῦ πορευομένου «ἁρχιεπισκόπου» και «καθηγουμένου» Στεφάνου.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΟΥΝ

Επίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης 4 λεπτά · Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΕΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ, ΕΝΩ ΤΟΥΣ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣΑΝΤΑΣ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ... ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΑΦΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΗΝΔΡΩΘΗ ΕΝ ΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ... ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΑΙ ΕΜΕΓΑΛΩΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕΝ ΣΥΝΩΔΑ ΤΩΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΗΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ - ΟΥΝΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ... ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΥ ΘΑ ΗΤΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ ΕΦΥΓΑΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ, ΗΤΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1920 - 1924, ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΙΠΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1833 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΘΕΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ, ΣΥΝΩΔΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΝ - ΑΙΡΕΣΙΝ = ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΝ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ... Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου Ο κληρικός της Μητροπόλεως Πειραιώς Άγγελος Αγγελακόπουλος, συμμετείχε σε συνέδριο στην Βουλγαρία... panagiotisandriopoulos.blogspot.com

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΕΔΡΑ: 4ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 194 00 Τ.Θ. 54 ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ. 210 6020176, 210 6021467 Α.Π. 737 Ἐν Κορωπίω τῆ 18/31.12.2014 ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΤΛΟΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 2003 ΚΑΙ 2004 ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΙΑΙΑΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: «ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τό φυλλάδιον τοῦτο εἶχεν ἑτοιμασθεῖ νά κυκλοφορήση τόν Δεκέμβριον τοῦ 2003. Δέν ἐκυκλοφόρησε ὅμως τότε, διότι ὑπῆρχεν ἀκόμη ἡ ἐλπίδα ὅτι οἱ καταληψίες τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος (οἱ ἐν συνεχείᾳ βαρβαρικῷ τῷ τρόπῳ ἀπομονώσαντες καί ἀποκλείσαντες καί τόν γ' ὅροφον τοῦ "Κέντρου Φιλοξενίας Κληρικῶν", ὅπου εἴχαμε κατασκευασθεῖ διά νά ἐκκλησιαζώμεθα προσωρινῶς παρεκκλήσιον ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ῾Αγίου Μηνᾶ) δέν θά ἔφθαναν εἰς τοιοῦτον σημεῖον ἀναλγησίας, ὥστε νά μή ὑπολογίζουν οὔτε τόν Θεό, οὔτε τούς ἀνθρώπους. Εἴχαμε δέ καί τήν ἐλπίδα, ὅτι μέσα εἰς τήν γενικήν φρενοβλαβῆ στάσιν θά ἠκούοντο καί κάποιες φωνές συνέσεως, τουλάχιστον ἐκ μέρους τῶν ῾Ιεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐφαίνοντο τουλάχιστον φαινομενικά δίκαιοι καί ἀπροσωπόληπτοι. Διεψεύσθημεν ὅμως τραγικῶς. Καί διεπιστώσαμεν, ὅτι κανείς μά κανείς ἀπό αὐτούς πού κάμνουν τούς ζηλωτάς ᾿Αρχιερεῖς καί ῾Ιερεῖς, ἀλλά καί πολλοί ἀπό τούς κοσμικούς τῆς σήμερον, δέν ἔχουν μέσα τους ἶχνος ντροπῆς καί δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει τί ἐκπροσωποῦν, ὥστε νά ἐκλπηρώνεται στίς ἡμέρες μας ἡ προφητεία τῶν ῾Αγίων ὅτι "οἱ μοναχοί θά γίνουν χειρότεροι ἀπό τούς κοσμικούς, οἱ δέ κοσμικοί αὐτόχρημα δαίμονες". ῎Εφτασαν σέ τέτοιο σημεῖο καταπτώσεως, ὥστε "ἀντί πινακίου φακῆς", νά πωλοῦν και νά καταπροδίδουν καί συνείδησιν καί τά πάντα. Ναί διεψεύσθημεν, διότι εἴδομεν νά συμβαίνουν πράγματα χειρότερα ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν εἰς τήν Νεοημερολογιτική ᾿Εκκλησία καί ἀλλοῦ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Παρατίθεται ἡ ἀπό 2.12.2003 «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ» τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Θωμᾶ Κοντογιάννη, ‘Εφημερίου τοῦ ἐν Κάτω Ἡλιουπόλει Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος ἀπευθυνομένην εἰς τον τότε ὑποψήφιον καταληψίαν τοῦ Ναοῦ Μητροπολίτην Πειραιῶς και Νήσων κ. Νικόλαον. ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ᾿Εφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Κοντογιάννης Διεύθυνσις: ῾Ιπποκράτους 25 Κάτω ῾Ηλιούπολις Τηλ: 210 9713910 ᾿Εν Κάτω῾Ηλιουπόλει τῇ 2.12.03 ΑΝΑΦΟΡΑ - ΔΗΛΩΣΙΣ Πρός τόν Σεβ/τον Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαον Κοινοποίησις: Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν κ. ᾿Ανδρέαν, Σεβ. ᾿Αργολίδος κ. Παχώμιον, Σεβ/τον Περιστερίου κ. Γαλακτίωνα. Σεβασμιώτατε Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαε. Εὐλογεῖτε. Διά τῆς παρούσης ἐγγράφου ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΣ, εὐσεβάστως, ἀλλά καί ὑπευθύνως ὡς ᾿Ορθόδοξος Κληρικός, καί ὡς ἐπί τριακονταετίαν Κανονικός ᾿Εφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν προάγομαι νά σᾶς δηλώσω, ἀναφέρω καί ἐπισημάνω τά κάτωθι: 1) ῾Η ἐλαχιστότης μου, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Κοντογιάννης, ὅπως πολύ καλά γνωρίζετε, χειροτονήθηκα καί τοποθετήθηκα Κανονικός ᾿Εφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως, πρίν ἀπό τριάντα ὁλόκληρα χρόνια. Τόν μικρόν τότε Ναόν, διά προσωπικῆς ἐργασίας, τόν ἐπανοικοδόμησα ἐκ βάθρων, ἐνῶ λίγο ἀργότερα δι᾿ ἰδίων ἐξόδων ἠγόρασα καί τά διπλανά δύο οἰκόπεδα, τά ὁποῖα σημειωτέον δέν ἔγραψα εἰς τό ὄνομά μου, ὅπως κάνατε σεῖς, ἀλλά καί ἄλλοι ᾿Αρχιερεῖς.... ᾿Επ᾿ αὐτῶν τῶν οἰκοπέδων, πάλιν μέ ἰδικήν μου πρωτοβουλίαν καί τῆς οἰκογενείας μου, καί μέ προσωπικές στερήσεις, ἀλλά καί μέ τήν πρόθυμη καί σοβαρή συνδρομή καί τοῦ πληρώματος τῆς ἐνορίας, καί εὐρύτερον τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀνεγείραμε καί τίς παρακείμενες κτιριακές ἐγκαταστάσεις. Αὐτά ὅλα ἔγιναν βεβαίως μέ τήν εὐλογία τοῦ Κανονικοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν Μακ/του ᾿Αρχ/που κ. ᾿Ανδρέου, τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τοῦ "ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ". 2) Μετά τριάκοντα ἔτη, καί ἐνῶ ζῇ καί χαίρει ἄκρας ὑγείας ἡ Α.Μ. ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ᾿Ανδρέας, ὕστερα δέ ἀπό μίαν κατάφωρα ἱερόσυλον συμπαιγνίαν, εἰς τήν ὁποίαν συμμετείχατε καί σεῖς, ὡδηγήθηκε εἰς τήν δήλωσιν περί "παραιτήσεως" του, ὕστερα δέ ἀπό σειράν παρανομιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπηκολούθησαν, ὅλως παρανόμως καί ἀντικανονικῶς ἐμφανίζεσθε ὡς ὁ "διάδοχός" του. Καί ἐνῶ ὑπεβλήθησαν ἀπό τρεῖς ᾿Αρχιερεῖς ἀκόμη καί δημόσιαι ᾿Ενστάσεις, Διαμαρτυρίαι, Καταγγελίαι κλπ, Σεῖς, χωρίς νά λαμβάνετε τίποτα ὑπ᾿ ὄψιν, συνεχίζετε νά ἐμφανίζεσθε, ἀπό μέν τήν 5.2.03 ὡς "Τοποτηρητής", ἀπό δέ τήν 30.5.03, ὡς "ὁ νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος", ἀντιποιούμενος ἀξίωμα, τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. ᾿Ανδρέαν. Δηλαδή, ἀντί νά ἀναλάβητε τάς εὐθύνας σας ἐνώπιον τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τοῦ Νόμου, καί νά ρυθμίσετε τήν περαιτέρω στάσιν σας κατά τούς θείους καί ῾Ιερούς Κανόνας, ὥστε νά μή διασαλεύεται περισσότερον ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἐνότητα, ὑμεῖς ἐνεργεῖτε κατ᾿ ἐξακολούθησιν ὡς "κατακυριεύοντες τῶν κλήρων", καί "ἐπισκοποῦντες ἀναγκαστῶς" (Α' Πέτρ. Ε, 2-3), ἤτοι καταδυναστεύοντες τῶν Κληρικῶν καί τοῦ Ποιμνίου, τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς ἄλλον. ῾Η ἐλαχιστότητα μου, προφορικῶς μέν, ἀλλά ὑπευθύνως διαμαρτυρήθηκα, καί ἐδήλωσα ὅτι δέν δύναμαι νά δεχθῶ οὔτε τήν ἱερόσυλον παραίτησιν τοῦ Μακαριωτάτου, τήν ὁποίαν ἀπό τῆς ὡραίας Πύλης καί ἐν ἐπιτραχηλίῳ, ἐχαρακτήρισα ὡς "ἐκκλησιαστικόν ἔγκλημα", οὔτε τήν ἀνάδειξίν σας ὡς δῆθεν "νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον". ᾿Ανέμενα ἐπ᾿ ὀλίγον, διότι προσωπικῶς μοῦ ἐδηλώνατε ὅτι "θά τακτοποιηθοῦν ὅλα τά θέματα". Καί ἐνῶ ἄλλα ἁρμοδιώτερα ἐμοῦ πρόσωπα, ἔχουν καταγγείλει ὅτι, ἡ ἀδιανόητος ἀπό πάσης ἀπόψεως "παραίτησις" τοῦ Μακαριωτάτου, καί ἡ δολία ἀναρρίχησίς σας εἰς τόν θρόνον τῶν ᾿Αθηνῶν, εἶναι ἄκυροι πράξεις, πού δέν ἔχουν κανένα ἔννομον ἀποτέλεσμα, ἀλλά καί χαρακτηρίζονται ἀπό κατάφωρα ἀντιεκκλησιαστικήν σκοπιμότητα, καί ἀπό πνευματικῆς φύσεως συναλλαγήν, πού εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τήν Σιμωνία καί τιμωρεῖται πολύ αὐστηρά ἀπό τούς ῾Ιερούς Κανόνες, Σεῖς καί πάλιν συνεχίζετε καί μέχρι σήμερον "κατακυριεύοντες τῶν κλήρων", ἀπειλοῦντες μέ "ἀργίας", καί ἐν γένει "καταδυναστεύοντες" τήν ἐλαχιστότητά μου καί ἄλλους, διά νά ἐπιβληθῆτε ὡς "ἐξουσίαν ἔχων". Τελευταία ἔκνομος ἐνέργειά σας ἀπό τήν ὁποίαν φαίνεται ἡ πρόθεσίς σας νά "ἐπιβληθῆτε διά τῆς βίας", δηλαδή "κατακυριεύοντες τῶν κλήρων" καί "ἀναγκαστῶς", ἦτο τό γεγονός τῆς χθές (Κυριακή 1.12.03). Δηλαδή, χωρίς νά μέ λάβετε καθόλου ὑπ᾿ ὄψιν, πού σᾶς εἶχα εἰδοποιήσει μέσω τοῦ π. Παντελεήμονος, ὅτι λόγῳ αὐτῶν τῶν προβλημάτων, καί πρός ἀποφυγήν σκανδάλων καί δυσμενῶν καταστάσεων, δέν ἐνδείκνυται νά ἑορτάσετε τήν ὀνομαστικήν σας ἑορτήν εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίας Τριάδος, Σεῖς αὐταρχικῶς ἀπεστείλατε τόν κ. Βασίλειον Τσαρκατζόγλου νά τοιχοκολλήση ἀνακοίνωσίν σας περί τῆς προθέσεώς σας νά ἑορτάσετε ὁπωσδήποτε τήν προσεχῆ Παρασκευήν (6.12.03 π.ἡ.) εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίας Τριάδος. ῾Ο ἀπεσταλμένος σας ἐν τῇ ἐπιπολαιότητί του, ἤ ἴσως καί καθ᾿ ὑπόδειξίν σας, καίτοι ὡς σπουδαστής τῆς θεολογίας ἔπρεπε νά συμπεριφέρεται κανονικά καί εὐγενικά, δέν ἀπευθύνθηκε, εἰς ἐμέ ὡς τόν ὑπεύθυνον καί ἁρμόδιον ᾿Εφημέριον, ἀλλά εἰς ἕναν ἐκ τῶν ᾿Επιτρόπων τοῦ παγκαρίου, καί ἐν ἀγννοίᾳ μου, οἱ δύο οὗτοι ἐτοιχοκόλλησαν τό χαρτίον σας, πρός ἐνημέρωσιν τῶν εἰσερχομένων εἰς τόν Ναόν, ὥστε νά προκληθοῦν σκάνδαλα, διχόνοιες καί διχασμοί, τά ὁποῖα προφανῶς ἐπιδιώκετε, διότι σᾶς ἐξυπηρετοῦν. ῎Ετσι μόνον ἐξηγεῖται, ὅτι ἐνῶ ἔχετε Κτητορικόν Ναόν, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ῾Αγίου Νικολάου, ὅπου ἐπί δεκαετίες πανηγυρίζατε, Σεῖς "σώνει καί καλά" νά πανηγυρίσετε στόν ῾Ιερό Ναό ῾Αγίας Τριάδος. 3) Πέραν τούτων εἰς βάρος σας καί πολύ πρίν ἀπό τήν 5.2.03 ἐκκρεμοῦν ἐπίσημες Καταγγελίες διά κακόδοξα φρονήματα, ὡς καί περιστροφές καί παραχαράξεις Συνοδικῶν καί Πατερικῶν κειμένων. ῞Ολα αὐτά, ὡς ἔχει καί πάλιν δημοσίως καταγγελθεῖ, κηρύσσονται ἀπό σᾶς "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" μέσω τῶν γνωστῶν βιβλιδίων σας καί τῆς ᾿Εφημερίδος σας "Πειραϊκή ᾿Εκκλησ. ᾿Αγγελία". 4) ᾿Επίσης ἀπό τό 1976 (καί μέχρι πρό 3-4 ἐτῶν) ἀπεκρύψατε τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54 τοῦ 1976, "᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα" τοῦ Συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς, καί πανηγυρίζατε δι᾿ αὐτό, ἐνῶ δι᾿ αὐτοῦ ὑβρίζονται καί βλασφημοῦνται καί ἡ ᾿Εκκλησιολογία τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί ἡ ᾿Αποστολική σας Διαδοχή, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη κατά τό ἴδιον ἔτος (1976) μέ τόν τότε Κορινθίας Κάλλιστον, ὁ ὁποῖος γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς καί καθαιρέθηκε. 5) ᾿Επί σειράν ἐτῶν ἀρνεῖσθε νά ἱεραρχηθοῦν θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ καί συγκεκριμένα αὐτά πού ἔχουν σχέσι μέ τήν ᾿Εκκλησιολογία καί τήν ᾿Αποστολική Διαδοχή, ἐνῶ συνεργεῖτε εἰς τήν κατάλυσιν τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί τοῦ πρώτου θεσμοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας, πού εἶναι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος. ᾿Αναφέρω γιά παράδειγμα, τήν μή ἀντιμετώπισι τοῦ σχίσματος τῶν πέντε, δηλαδή τῶν ὅσων προεκλήθησαν ἀπό τό 1991 μέχρι τό 1995, τίς ἀποφάσεις των μέ τίς ὁποῖες σᾶς "κατεδίκασαν", καί σᾶς ὠνόμασαν "μοναχούς", τήν ἀντιποίησιν ὑπ᾿ αὐτῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τῆς ᾿Εκκλησίας κλπ. ᾿Επίσης ἀναφέρω τόν "θεολογικό διάλογο" μέ τούς Φλωρινικούς, τήν προδοσία τῆς ῾Ιεραποστολῆς στήν Ρουμανία, καί πολλά ἄλλα τά ὁποῖα ἐθέσατε εἰς τά "᾿Αρχεῖα", ἀλλά καί τήν αὐταρχικήν, ἀλαζονικήν καί ἱεροεξεταστικήν συμπεριφοράν σας ἐν Συνόδῳ, ἔναντι συνεπισκόπων σας, ὅπως πάλιν δημοσίως ἔχει καταγγελθεῖ ! Δέν μπορῶ νά μή ἐπισημάνω καί τό γεγονός ὅτι, ὅπως ἀπό πολλούς ἔχει καταγγελθεῖ, συστηματικά καλλιεργεῖτε τό ψεῦδος, τήν ἀπάτη καί τήν συκοφαντία, μέ ἀποτέλεσμα νά πλανῶνται πολλοί. Καί 6) ῞Ολα αὐτά τά κάμνετε ἐπί σκοπῷ, δηλαδή προκειμένου νά φιμώσετε τήν ἀλήθεια καί ἐπικρατήση ἡ ἄκυρος, ἀλλά καί ἱερόσυλος συμπαιγνία περί "παραιτήσεως" τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, καί ἡ ἀναρρίχησις σας εἰς τόν θρόνον τῶν ᾿Αθηνῶν, γεγονότα τά ὁποῖα ὡς ὀρθόδοξος Κληρικός δέν διανοοῦμαι νά τά ἀναγνωρίσω, διότι πιστεύω εἰς τόν Θεόν καί φοβοῦμαι τήν κρίσιν Του. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν λόγων, πού ἀντιπροσωπευτικά ἀνέφερα: ῾Η ἐλαχιστότητά μου, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Κοντογιάννης, ὡς ᾿Ορθόδοξος Κληρικός, ΔΗΛΩΝΩ τά ἑξῆς: α) Δέν μοῦ ἐπιτρέπει ἡ συνείδησίς μου νά ἀναγνωρίσω τήν Σεβασμιότητά σας άς "νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον", καί νά μνημονεύω τοῦ ὀνόματός σας, διότι προηγουμένως δέν δύναμαι καί δέν διανοοῦμαι νά ἀναγνωρίσω καί τήν βαρύτατα ΙΕΡΟΣΥΛΟΝ, περί "παραιτήσεως", ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΝ τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου, τοῦ ὁποίου ἐμφανίζεσθε ὡς διάδοχος, ἐνῶ τελεῖτε ἐν ὑποδικίᾳ. Δέν διανοοῦμαι νά ἐπιτρέψω στόν ἑαυτόν μου περαιτέρω ἀνοχήν ἡ ὁποία γίνεται ἐνοχή, καί τοῦτο παρά τό ὅτι Κανονικώτατα θά μποροῦσα, ὅπως καί κάθε ὀρθόδοξος Κληρικός καί λαϊκός, νά σᾶς εἶχα ἀποκηρύξει ὡς ἀρνητήν καί βλάσφημον τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ὡς καταπατητήν τῆς Κανονικῆς Τάξεως, καί ὡς βασικόν παράγοντα τῆς ἱεροσυλίας, ἡ ὁποία ἐξεδηλώθη τήν 5.2.03 καί συνεχίζεται καί μέχρι σήμερον. β) Παρά τό γεγονός, ὅτι εἰς τήν ἴδια ὑποδικίᾳ βρίσκεται καί ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας καί ὅσοι συνειδητά συνήργησαν καί ἐκάλυψαν τήν ἱεροσυλία, πρός τό παρόν ἐπιφυλάσσομαι, καί συνεχίζω τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός του ἄχρι καιροῦ, δηλαδή μέχρις ἐκδικάσεως, ὑπό Κανονικοῦ καί ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησιαστικοῦ ὀργάνου, τῆς περί "παραιτήσεώς" ἱεροσύλου συμπαιγνίας, ὅπως καί τῶν ὑπολοίπων ἐκκρεμούντων θεμάτων ῾Ομολογίας, ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς καί Κανονικῆς Τάξεως, τά ὁποῖα τόν ἀφοροῦν ἄμεσα. ῎Αν παρά ταῦτα ἔξω καί πέραν ἀπό κάθε Κανονική Τάξι καί ᾿Εκκλησιαστική δεοντολογία, οἱ σύμβουλοί σας σᾶς ἐξωθήσουν ΑΦΡΟΝΩΣ εἰς τά ἄκρα καί ἐπιχειρήσετε Δεσποτικά καί ὡς "κατακυριεύων τοῦ Κλήρου", νά ἔλθετε τήν προσεχῆ Παρασκευή εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίας Τριάδος, νά εἶσθε βέβαιος ὅτι πρῶτα θά πατήσετε ἐπάνω στό γεροντικό μου σαρκίον καί τοῦ πιστοῦ ποιμνίου μου, καί μετά θά εἰσέλθετε νά "θυσιάσετε τήν ἀναίμακτον θυσίαν", καί νά "πανηγυρίσετε τά ὀνομαστήριά σας". Δι᾿ ὅ,τι ὅμως ἐπακολουθήση θά ἔχετε ἀκεραίαν τήν εὐθύνην Σεῖς, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Νήσων κ. Νικόλαος. Διατελοῦμεν ἐν ἀγρυπνίᾳ καί ἐγρηγόρσει + Πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Κοντογιάννης ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ῾Υπό ἐνοριτῶν ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως κατεγράφησαν και εδημοσιεύθησαν τά κάτωθι: ΑΝΑΦΟΡΑ Ε ΙΣ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8.12.03 ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ποῖοι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί Παρακολουθήσαμε μέ ὀδύνην ψυχῆς τά γεγονότα τῆς πανελληνίως καί παγκοσμίως πλέον γνωστῆς ἱεροσύλου συναλλαγῆς καί συμπαιγνίας τῆς παραιτήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου καί τῆς παραδόσεως τοῦ "θρόνου" τῶν ᾿Αθηνῶν εἰς τόν Σεβ. κ. ΝΙκόλαον, μέ ἀνταλλαγήν τάς χειροτονίας τῶν Τσακίρογλου καί τήν ἐκδίωξιν τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Κηρύκου ἀπό τήν ᾿Ενορίαν του ῾Αγίου Δημητρίου ᾿Αχαρνῶν. Παρακολουθήσαμε ἐπίσης τίς ληστρικές φατριαστικές καί πραξικοπηματικές "ἐπιχειρήσεις" πρός "ἐκλογήν" καί "ἀνάδειξιν", ὅπως- ὅπως τοῦ νέου "᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν" κ. Νικολάου. ῞Ολα αὐτά μᾶς ἐπίκραναν ἀφάνταστα, μᾶς ἐπροβλημάτισαν καί μᾶς ὡδήγησαν εἰς τήν ἀμφιβολίαν, κατά πόσον μερικοί ἀπό τούς ᾿Εκκλησιαστικούς μας ἡγέτας κινοῦνται πλέον εἰς τά πλαίσια τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων, καί τῆς παραδόσεως τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἤ κατά πόσον εὑρίσκονται ἐντός τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Σώματος. Τά γεγονότα ὅμως τῆς Κυριακῆς 8.12.03, γεγονότα ντροπῆς καί ἀτιμίας πρωτίστως διά τόν ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπιχειρήσεως "καταλήψεως" ψευτοαρχιεπίσκοπον Νικόλαον, ἀλλά καί δι᾿ ὅσους συνεμάχησαν εἰς τήν "ἐπιχείρησιν", μᾶς ὡδήγησαν εἰς τήν βεβαιότητα πλέον, ὅτι τινές οὔτε τόν Θεόν φοβοῦνται, οὔτε τούς ἀνθρώπους ἐντρέπονται. Προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν τό ἀθεράπευτο γνωστό πάθος τῆς φιλοδοξίας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου, ἀλλά καί τά σχέδια τῶν ξένων Κέντρων πρός διάλυσιν καί ἀφανισμόν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, δέν ἐδίστασαν νά καταλύσουν κάθε ἔννοιαν ἠθικῆς καί κανονικῆς Τάξεως, δέν ἐδίστασαν νά ποδοπατήσουν Καταγγελίας εἰς βάρος του (τοῦ Σεβ/του Νικολάου) ἐπί θεμάτων Πίστεως, Κανονικῆς Τάξεως καί ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, καί νά ἐπιστρατεύσουν φανατικούς ὁπαδούς των, γνώστας μάλιστα, ὅπως ἐδήλωναν, πολεμικῶν τεχνῶν, τούς ὁποίους προέτρεψαν μέ βία, μέ ἀπειλές καί τρομοκρατικές μεθόδους καί τραμπουκισμούς, ἀλλά καί μέ συκοφαντίες καί ψεύδη νά τόν "καλύψουν" ὡς καταληψία διά νά "θυσιάση τήν ἀναίμακτον θυσίαν", (παρά τά ἀνάξιος καί τάς διαμαρτυρίας τῶν ᾿Ενοριτῶν πού ἠκούοντο) καί νά πατήση ἀπάνθρωπα καί σαδιστικά ἐπί πτωμάτων κατεξευτελίζοντας καί τόν ἐπί τριάκοντα ἔτη ᾿Εφημέριο τοῦ Ναοῦ μας, ἀλλά καί ὅλους ἡμᾶς πού διαμαρτυρηθήκαμε. ῞Ολα δέ αὐτά μᾶς ὡδήγησαν εἰς τήν ἀπορίαν: Πιστεύουν εἰς τόν Θεόν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἤ ἔχουν σκοτισθεῖ ἀπό τό πάθος τῆς κενοδοξίας καί δέν ξέρουν οὔτε τί κάμνουν, οὔτε τί λέγουν; Πῶς δέν ἔδειξαν ἔστω στοιχειώδη ἀνθρώπινη συμπεριφορά ἀπέναντι στόν ἐπί τριάκοντα ἔτη ᾿Εφημέριό μας, ὁ ὁποῖος ἔκαμε τόσους κόπους καί τόσας θυσίας διά νά ἀνεγείρῃ αὐτό τό θαυμάσιο κτιριακό συγκρότημα, τό ὁποῖον δέν ἔγραψε στό ὀνομά του, ὅπως ἔχει κάνει διά τά ἰδικά του ᾿Εκκλησιαστικά κτίρια ὁ καταληψίας ψευδοαρχιεπίσκοπος, ἀλλά τό προσέφερε εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν διά Στέγην Φιλοξενίας Κληρικῶν κλπ. Πῶς δέν ἐπέδειξαν οὔτε ἀνθρώπινο, οὔτε ὀρθόδοξο ἦθος. Νά ὑποθέσουμε ὅτι ὅλα τά ᾿Εκκλησιαστικά θέματα ἔτσι τά ἀντιμετωπίζουν; Τότε δέν πρόκειται περί νέου ᾿Αρχιεπισκόπου, ἀλλά περί "τυράννου", ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἀντιμετωπισθῇ, ὡς "κλέπτης καί ληστής" πού "ἀναβαίνει ἀλλαχόθεν" ἤτοι διά τῆς βίας καί τῆς παρανομίας, καί ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗ, ὅπως σαφέστατα προβλέπουν οἱ ῾Ιεροί Κανόνες τῆς ἐν Σαρδικῇ καί ἄλλων Συνόδων. ῾Ο κάλαμος δέν ἔχει τήν δύναμι νά διεκτραγωδήση τίς ὀδυνηρές ἐμπειρίες μας αὐτῆς τῆς ἡμέρας. Τό μῖσος καί ἡ βαρβαρότητα τῶν ἐπιστρατευθέντων ὁπαδῶν ἐνθύμιζε καιρούς μεσαίωνα. Καί ἡ "κατάληψις" θύμιζε "ἐπιδρομήν ἀλλοφύλων" καί "ἔφοδο ληστῶν". Καί δι᾿ ὅλα αὐτά ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ὡς ἠθικόν αὐτουργόν καί ὑπεύθυνον τόν Σεβ/τον κ. ΝΙκόλαον. Οὗτος βουτηγμένος ὅπως εἶναι εἰς τά πάθη τῆς φιλαρχίας, τῆς φιλοδοξίας, τῆς κενοδοξίας καί τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τά ὁποῖα ἄλλωστε ὅλοι τά γνωρίζουν, ἄλλοι δέ τά ἀντιμετωπίζουν μέ χιοῦμορ, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος δέν τά ἀποκρύπτει, ἀπέβη καί ΚΑΤΑΛΗΨΙΑΣ.. Μέχρι σήμερα πού κυκλοφορεῖ τό παρόν συνεχίζεται ἡ παραμονή τῶν καταληψιῶν, ἐνῶ μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα εἶχαν παραμείνει μαζί μ᾿ αὐτούς, ὡς συμπαραστάται εἰς τόν ΚΑΤΑΛΗΨΙΑ "᾿Αρχιεπίσκοπο", Κληρικοί ἀπό τήν ῾Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, φανατισμένοι λαϊκοί πού ἐπεστρατεύθησαν τῆδε κακεῖσε, καί 5-6 μοναχές ἀπό τήν ῾Ιερά Μονή Παναγίας Κερατέας, πού τίς ἔστειλε ὁ ἱεροσύλως παραιτηθείς ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας (διά νά εἴμεθα πιό ἀκριβεῖς οἱ Τσακίρογλου καί ὁ Δ. Κάτσουρας). ῾Η παραμονή τους, ὅπως μᾶς ἐνημερώνει μέ ἐπιστολή του ὁ κ. ᾿Αντώνιος Μάρκου, ὁ ὁποῖος ἦτο παρών εἰς τήν συμφωνία πού ἔγινε στήν ᾿Αστυνομία, ἀποκαλύπτει τήν "ἀνέντιμον συμπεριφοράν καί διπλοπροσωπείαν" τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου Νικολάου. Δι᾿ ἡμᾶς ἡ παραμονή τους ἔχει καί ἄλλην προέκτασιν. ᾿Αποκαλύπτει τήν ἐμμονήν τοῦ Σεβ/του εἰς τά αἱρετικά του φρονήματα, εἰς τήν κατάλυσιν τῆς Κανονικῆς Τάξεως, εἰς τήν βλασφημίαν κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, εἰς τάς ἀπάτας καί τά ψεύδη, δηλαδή τήν ἐμμονήν του εἰς ὅσα ἔχει καταγγελθεῖ ἀπό 4-5 ἐτῶν, τά ὁποῖα ἐν συνόψει ἀναφέρει εἰς τήν ἐπιστολήν του ἀπό 2.12.03 ὁ ᾿Εφημέριός μας π. Θωμᾶς. Καί μόνον τό γεγονός, ὅτι ἀντί νά ἀπαντήσουν εἰς αὐτήν τήν ῾Ομολογιακήν ἐπιστολήν τοῦ π. Θωμᾶ προσπαθοῦν νά τόν ἐκφοβίσουν, διά νά τόν ἀναγκάσουν νά ἀνακαλέση, ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ἀμετανόητοι, ἀδίστακτοι καί ἀπατεῶνες καί ἐπομένως ὁ ἠθικός αὐτουργός ὅλης αὐτῆς τῆς ἐπιδρομῆς εἶναι ΕΝΟΧΟΣ ΔΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ. Αὐτό διαπιστώσαμε ἀπό τούς σχετικούς Κανόνας πού διαβάσαμε εἰς τό ῾Ιερό Πηδάλιο». Η ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ Π. ΘΩΜΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Διά νά καταλάβουμε ὅμως καλύτερα αὐτό, ἄς δοῦμε τί ἔγραψε εἰς τήν ὁμολογιακήν ἐπιστολήν του, ὁ π. Θωμᾶς, τήν ὁποίαν παραθέτομεν εἰς τήν συνέχειαν καί διά τήν ὁποίαν ἐμεῖς οἱ ἐνορῖτες δηλώνουμε ὅτι μᾶς ἐκφράζει ἀπολύτως, τήν ἀποδεχόμεθα καί τήν συνυπογράφουμε. Βεβαίως μετά ἀπό αὐτήν θά ἀνέμενε κανείς, ὅτι ὁ ἐπίδοξος καταληψίας θά ἐπεδείκνυε στοιχειώδη ᾿Αρχιερατικήν εὐαισθησίαν, καί θά ἔδιδε μιά ἔστω τυπικήν ἀπάντησιν. ῎Αν ὄχι νά ἀνεκάλει τά ὅσα τοῦ κατηγγέλθησαν, τουλάχιστον νά ὑπέσχετο ὅτι θά φέρη τό θέμα στήν Σύνοδο. Τίποτε ἐκ τούτων δέν ἔπραξε. Ποῦ τοιαύτη εὐαισθησία ἐν τοῖς νῦν καιροῖς; Προχώρησε ἀδιστάκτως εἰς τήν κατάληψιν καί ἀνῆλθε οὐχί διά τῆς θύρας εἰς τήν αὐλήν τῶν προβάτων, ἀλλά ἀλλαχόθεν, ὡς "κλέπτης καί ληστής". Διά τοῦτο "οὐκ ἤκουσαν αὐτοῦ τά πρόβατα". Διότι οὔτε τόν "γνωρίζομεν" κατόπιν αὐτῶν ὡς ᾿Ορθόδοξον, οὔτε τόν ἀναγνωρίζομεν, ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπον. Διά τοῦτο καί κατεδικάσαμεν ἐξ᾿ ἀρχῆς ὅλα ὅσα συνέβησαν. Συνετάξαμεν μάλιστα καί ἀπεστείλαμεν καί σχετικήν ἐπιστολήν καί διαμαρτυρίαν, τήν ὁποίαν παραθέτομεν καί αὐτήν συνημμένως: Παραθέτομεν και ἕνα σύντομο ρεπορτάζ, ὅπως τό ἔζησαν καί τό κατέγραψαν οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς. "Τό πρωἰ τῆς Κυριακῆς 8.12.03, περί ὥραν 6.30 πρωϊνήν, εἴδαμε τόν Σεβ/το Μητροπολίτη Πειραιῶς συνοδευόμενο ἀπό ἀνθρώπους κυρίως ἄλλων ἐνοριῶν νά ἐμφανίζεται εἰς τόν ᾿Ενοριακόν μας Ναόν ῾Αγίας Τριάδος. Γνωρίζοντας τήν ἀπό 2.12.03 (π. ἡ.) ἐπιστολή τοῦ ἐφημερίου μας π. Θωμᾶ, πού εἶχε προηγηθεῖ, θελήσαμε νά κλείσουμε τήν πόρτα γιά νά μήν μποῦν μέσα. ῞Ενας ὅμως ἀπό τούς ᾿Επιτρόπους τοῦ Ναοῦ μας ἔσπρωξε τήν κ. Εὐαγγελία Χαλκίδου, ἡ ὁποία ἐμπόδιζε τήν εἴσοδο τους καί ἀφοῦ τούς ἄνοιξε τούς ἔβαλε στόν Ναό. ῾Ο Σεβ. κ. Νικόλαος μπῆκε στό ῾Ιερό μαζί μέ τόν Κληρικό του ῾Ιερομ. π. Παντελεήμονα Ντέσκα καί τόν ἐπίσης ῾Ιερομ. π. ᾿Ανανία Πανάκο. ῞Οταν ὁ π. Θωμᾶς τούς εἶδε στό ῾Ιερό, τούς ρώτησε γιατί ἦλθαν, ἀφοῦ τούς εἶχε στείλει ἐπιστολή στήν ὁποία ἀνέλυε τούς λόγους Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως, διά τούς ὁποίους δέν μποροῦσε νά τούς δεχθῇ νά ἱερουργήσουν εἰς τήν ἐνορίαν του. Τόν ἀγνόησαν καί ἄρχισαν νά ντύνωνται. ῾Ο Δ. Κάτσουρας πού συνόδευε καί αὐτός τόν Σεβ/το Νικόλαο, ἀνέβηκαν γρήγορα στό ἀναλόγιο καί μαζί μέ τόν ῎Αγγελο Δημητρίου ἔψαλαν μεγαλοφώνως γιά νά καλύψουν μέ τήν φωνή τους τίς ἀπεγνωσμένες διαμαρτυρίες τοῦ π. Θωμᾶ, ὁ ὁποῖος ἀγνοημένος, περιθωριοποιημένος καί καταρακωμένος τελικά βρέθηκε ἐκτός ἱεροῦ Βήματος, διότι δέν ἠδύνατο νά ἀναγνωρίση τούς ἱερόσυλους ρασοφόρους μέ πρῶτον τόν Πειραιῶς κ. Νικόλαον Μεσσιακάρην. ᾿Επίσης στό ἀναλόγιο ἀνέβηκαν τά νεαρά παιδιά τοῦ π. Δημητρίου Τσαρκατζόγλου. Πολλοί ἐνορῖτες ἀντέδρασαν στήν θέα τοῦ ταλαιπωρημένου ἐφημερίου μας καί ἄρχιζαν νά φωνάζουν ὅτι δέν δέχονται τόν Σεβ/το Πειραιῶς ὡς "νέο ᾿Αρχιεπίσκοπο". ῎Ετσι μέσα στό Ναό πιάσθηκαν στά χέρια μέ τούς προκλητικούς ἀνθρώπους τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου, οἱ ὁποῖοι ἐχρησιμοποίησαν βία, ἀπειλές καί ὕβρεις κατά πάντων, χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο πού οὔτε στό πεζοδρόμιο δέν συνηθίζεται. Χαρακτηριστικά: ῾Η ὁπαδός τοῦ Σεβ. κ. Νικολάου κ Νικολέττα Α. Δημητρίου, ἀπεκάλεσε τήν κ. Δήμητρα ᾿Ανδριανάκη μέ τήν λέξι "καθίκι"! ῾Ο κ. ᾿Αντώνιος Κορωνιᾶς φώναζε τήν οἰκογένεια Κοντογιάννη "ἀπατεῶνες καί κλέφτες". ῾Η κ. Λεμονιά Παναγιωτάκη ἰσχυρίζονταν μέ ὑστερία οτι ὁ "Κήρυκος καί ὁ Γκουτζίδης" πῆραν πολύ χρυσό ἀπό τήν μασωνική στοά, ὅπου πηγαίνουν!! ῾Η κ. ᾿Ισμήνη ... γονατιστή οὔρλιαζε ἐπαναλαμβάνοντας ὑστερικά "εἶσθε δαιμονισμένοι"! ῾Ο κ. Βασίλειος Τσαρκατζόγλου υἱός τοῦ ἱερέως Δημητρίου ἀπευθυνόταν σέ ὅλους τούς ἐνορῖτες ἀποκαλώντας τους "ξεφτίλες". ῾Η δέ κ. Μαρία Κορωνιά φώναζε στήν ἀδελφή Βικεντία "χάνετε τήν κουτάλα γι᾿ αὐτό διαμαρτύρεσθε". Προφανῶς ἡ ἐν λόγῳ κυρία καί ὅλοι οἱ ὁπαδοί τοῦ κ. Νικολάου αὐτά τά βιώματα εἶχον καί αὐτά ἐξέφρασαν, ἐνῶ τά θέματα Κανονικῆς Τάξεως καί ᾿Ορθοδοξίας, διά τά ὁποῖα καταγγέλλεται ὁ βλάσφημος καί ἱερόσυλος "ἡγέτης τους" δέν τούς ἀγγίζουν καθόλου!!! Στήν συνέχεια περί ὥραν 10ην π.μ. ἔφθασε πρός ἐνίσχυσι τοῦ καταληψία ᾿Επισκόπου Πειραιῶς κ. Νικολάου καί ὁ π. Δημήτριος Τσαρκατζόγλου, ἀφοῦ ἐσπευσμένα τελείωσε τήν λειτουργία στήν ᾿Ενορία του τῆς Κοιμήσεως στήν Καλλιθέα. Μπῆκε κι᾿ αὐτός στό ῾Ιερό Βῆμα μαζί μέ τούς καταληψίες καί ἀρχίζει «παρακλήσεις». ᾿Αργότερα βγῆκε στήν ὡραία Πύλη λέγοντας: "Οἱ πόρνες φωνάζουν τίς καλές γυναῖκες πόρνες γιά νά προλάβουν αὐτές νά μιλήσουν, αὐτό γίνεται καί σήμερα ἐδῶ". Δηλαδή οὔτε πολύ, οὔτε λίγο οἱ ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι δικαιολογημένα ἔλεγον εἰς τόν παράνομο καί πολλαπλῶς βλάσφημο καί ἱερόσυλο "νέο ᾿Αρχιεπίσκοπο" κ. Νικόλαο καί τούς ὁπαδούς του, "δέν σᾶς δεχόμεθα", "φύγετε", "μή παραβιάζετε τήν ἐνορία μας" εἶχον ἦθος, συνείδησιν καί συμπεριφοράν "πορνικήν"!!! ῎Αρχισαν νά καταφθάνουν καί ἄλλες "ἐνισχύσεις". ᾿Ακόμη καί μοναχές ἐπεστρατεύθησαν ... Κάποιες ἀδελφές τῆς ἐνορίας μας πλησίασαν τήν ἀδ. Θεολογία. Τσακίρογλου καί τήν ρώτησαν: "Εἶναι κακό πού ζητᾶμε νά τηρηθεῖ ἡ Κανονική τάξις στό θέμα τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου;", καί "στό κάτω - κάτω, ἐσεῖς, εἴπαμε, τί δουλειά ἔχετε ἐδῶ. ᾿Αφοῦ κλείσατε τό μοναστήρι, ἤρθατε καί ἐδῶ νά κάνετε τά ἴδια;" Μᾶς κοίταξε εἰρωνικά καί μέ ὑψωμένο τό χέρι ἔκανε ἐπιδεικτικά "κομποσκοίνι" ὑπέρ τῶν καταληψιῶν, ὥστε νά ἐπιβληθοῦν. Τήν ἀπάντησι μᾶς τήν ἔδωσε ἄλλη ἀδελφή τῆς ὁμάδος πού ἐσπευσμένα κατέφθασε πρός ἐνίσχυσι τοῦ καταληψία ᾿Επισκόπου κ. Νικολάου. ῾Η μοναχή Θεονύμφη ἔδωσε τήν ἀπάντησι μέ πλήρη εἰλικρίνεια: "Μᾶς ἔχουν δώσει ἐντολή νά συμπαρασταθοῦμε στόν Νικόλαο καί νά μή μιλᾶμε". (Σχόλιο: Καϋμένε Μακαριώτατε ᾿Αρχιεπίσκοπε κ. ᾿Ανδρέα ποῦ σᾶς φτάσανε οἱ ἕξι Τσακίρογλου.... ᾿Αλλά αὐτοί τήν δουλειά τους κάνουν, Σεῖς δέν σκέφτεστε τί λόγο θά δώσετε στόν φοβερό Κριτή πού δέν ἀφήσατε μέ τίς ἱεροσυλίες σας τίποτα ὄρθιο;) Τό ζεῦγος κ. Εὐαγγέλου ᾿Αποστολοπούλου φωνασκοῦσαν στήν ἀδ. Βικεντία καταλογίζοντάς της ὅτι ... "διέλυσε τό μοναστήρι καί ὄτι τώρα προσπαθεῖ νά διαλύσῃ τήν ἐνορία τῆς ῾Αγίας Τριάδος"! ᾿Αναίσχυντη καί προκλητική προσπάθεια δημιουργίας ἄλλοθι, διότι τό Μοναστήρι τό ἔκλεισαν αἱ ἀδελφαί καί οἱ ἀδελφοί Τσακίρογλου (Συγκλητική, Θεολογία καί ᾿Επιστήμη καί οἱ ῾Ιερομόναχοι Στέφανος καί Νεόφυτος καί ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς ἀδέσποτος καλόγηρος Μάξιμος). ῎Ας σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι οἱ παραπάνω δέν ὑπῆρξαν ποτέ ἐνορῖτες τῆς ῾Αγίας Τριάδος. Οἱ ἴδιοι συνέχισαν νά φωνάζουν καί νά ἰσχυρίζωνται ὅτι ὁ Σεβ. Κήρυκος ἔπαιρνε χρήματα ἀπό τήν ἐνορία μας καί τά διοχέτευε στόν ῾Ιερό Ναό ῾Αγίας Αἰκατερίνης εἰς τό Κορωπί ᾿Αττικῆς καί γι᾿ αὐτό πρέπει νά φύγη ἀπό κεῖ γιατί τό κτίριο εἶναι τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου. ῾Ο ᾿Απόστολος Γάτης κατηγοροῦσε τόν ἀπόντα θεολόγο ᾿Ελευθέριο Γκουτζίδη ὅτι "πῆρε ἀπό τόν ῾Ιερομόναχο π. ᾿Αμφιλόχιο τό ποσό τῶν 61.000.000 δρχ", περί διγαμίας του κλπ. Αὐτά καί ἄλλα πολλά καί ἀνυπόστατα ἀκούσθηκαν καί θά χρειαζόνταν πολλές σελίδες γιά νά καταγραφοῦν. Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις καί δυνάμεις ἦλθε τήν Κυριακή 8.12.03 ὁ ψευδοαρχιεπίσκοπος κ. Νικόλαος νά γίνη καταληψίας τοῦ ᾿Ενοριακοῦ μας Ναοῦ καί τῶν ἐγκαταστάσεών του. ᾿Εν τέλει ἠθικός αὐτουργός, ἀλλά καί πραγματικός ὅλων τῶν ἀνωτέρω εἶναι ὁ Σεβ. κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί μόνον γι᾿ αὐτό εἶναι ἐκτεθειμένος καί ἔναντι τοῦ Νόμου. Στό διάστημα αὐτό καί ἐνῶ ἐγίνετο προσπάθεια ἐκ μέρους των νά παραβιάσουν τήν κλειδωμένη ἐσωτερική πόρτα πού ὁδηγοῦσε στούς ὁρόφους τοῦ κτιρίου γιά νά ἀνέβουν πάνω, ὅπως προέβλεπε τό σχέδιο τῆς ἐπιχειρήσεως πρός κατάληψιν, κάποιος κάλεσε τήν ἀστυνομία. ῞Οταν ἦλθαν τά ὄργανα τῆς Τάξεως πῆραν τόν ᾿Εφημέριό μας π. Θωμᾶ καί τόν Σεβ. κ. Νικόλαο καί τούς μετέφεραν στό ᾿Αστυνομικό Τμῆμα διά νά ἐπιληφθῇ ἁρμοδίως ὁ ἀξιωματικός τοῦ Τμήματος. ᾿Ενῶ τόν Σεβ. Πειραιῶς συνώδευε ὁ μ. Μάξιμος Τσακίρογλου, ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. ἔδωσε ἐντολή καί ἐκαλεῖτο ἀπεγνωσμένα νά τόν συνοδεύση ὁ κ. Δ. Κάτσουρας: "Φωνάξτε τόν Κάτσουρα νά ἔρθη μαζί", ἐνῶ ἕνας ἀστυνομικός ἀπευθυνόμενος στόν μοναχό Μάξιμο (τί δουλειά εἶχε ὁ ἄτακτος Καλόγερος;) τόν καθησύχασε λέγοντας του: "π. Μάξιμε ὅλα θά πᾶνε καλά"! Πόθεν ὁρμώμενος καί τί εἶχεν ὑπ᾿ ὄψιν του ὅταν ἔλεγε αὐτά τό ᾿Αστυνομικόν ὄργανον; Τόν π. Θωμᾶ συνώδευσε ὁ κ. ᾿Αντώνιος Μάρκου. ῞Οταν γύρισαν ἀπό τό ᾿Αστυνομικό Τμῆμα ὁ κ. ᾿Αντώνιος Μάρκου ζήτησε ἀπό τήν ἀδελφή Βικεντία τό κλειδί... ῎Ανοιξε ἡ πόρτα πού ὁδηγεῖ πρός τό κτίριο, ἀλλά ἐκτός ἀπό τόν Σεβ/το κ. Νικόλαο μπῆκαν καί πολλοί ἄλλοι καί κατέλαβαν τόν δεύτερο ὄροφο. Σέ πολύ λίγο διάστημα κατέφθασε καί ἔνα αὐτοκίνητο φέροντας καί ἄλλες καλόγριες ἀπό τό μοναστήρι τῆς Κερατέας, καταφανῶς γιά ἐνίσχυση καί προφανῶς καί γιά ἐκδούλευσι εἰς τόν "ψευτοαρχιεπίσκοπο" γιά νά ἐνδώση καί τελικά νά ὀλοκληρώση τήν συναλλαγή μέ τίς προσυμπεφωνημένες ᾿Επισκοπικές χειροτονίες. Παρά τίς ἀντιρρήσεις τῶν ὑπευθύνων ἀνοίχθηκε καί σ᾿ αὐτές ἡ πόρτα καί ὡδηγήθησαν καί οἱ καλόγριες πού κατέφθασαν στόν δεύτερο ὄροφο τοῦ κτιρίου!... καί ἀναμέναμε τήν μετά τό κέρασμα ἀναχώρησίν των. ῾Ο κ. Μάρκου ἐξήγησε ὅτι ἡ συμφωνία στήν ᾿Αστυνομία ἦτο νά ξεκουραστεῖ ὁ Σεβ/τος, νά κάνουν ῾Εσπερινό καί νά φύγουν". ῾Ωστόσο τίποτα ἀπ᾿ αὐτά δέν ἔγινε. Οἱ καταληψίες ἔμειναν μέσα. Τά συμπεράσματα εἶναι εὔκολα καί θά βγοῦν μόνα τους ἀπό τήν ἐξέλιξη τοῦ τραγικοῦ συμβάντος". Υ.Γ. ῎Εφθασεν εἰς χεῖράς μας ἰδιόγραφος ἐπιστολή τοῦ καταληψία ψευδοαρχιεπισκόπου, πρός τήν ᾿Αστυνομία ῾Ηλιουπόλεως, μέ τήν ὁποία εὐχαριστεῖ γιά τό δῶρο πού τοῦ ἔκαναν, δηλαδή πού τόν ἐβοήθησαν νά καταλάβη τόν Ναό. Τά σχόλια ἐν καιρῷ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Η ΕΙΣΒΟΛΗ - ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ τοῦ Καθεδρικοῦ ῾Ιεροῦ ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως καί τῆς παρακειμένης Στέγης Κληρικῶν ὑπό τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου κ. Νικολάου Μεσσιακάρη ᾿Από τοῦ τεύχους ᾿Ιανουαρίου 2004, σελ. 15-39 τῆς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΟΗΣ», παρουσιάσθη μακροσκελής ἔκθεσις, ὅπου ἐκτίθεται ἐν ὀλίγοις ἡ πρό τῆς καταλήψεως ᾿Εκκλησιαστική κατάστασις. Παρετέθησαν ἱστορικά κείμενα μέχρι και ἡ "᾿Ανοικτή ᾿Επιστολή - Διαμαρτυρία τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος, τήν ὁποία ὑπογράφουν διά λογαριασμόν των οἱ εὐλαβέστατοι κ.κ. Θωμᾶς Πάνος, Μιχαήλ Χαλκίδης καί Κυριάκος Κορωνίδης καί ἐσημειώνετο ὅτι ὁ ἀγών κατά τοῦ καταληψία ψευδοαρχιεπισκόπου θα συνεχισθῆ. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ῎Εκθεσιν παρετέθη καί τό ἀπό 2.12.2003 σημαντικόν κείμενον τοῦ π. Θωμᾶ διά τοῦ ὁποίου μετά ἀπό μακράν ὑπομονήν, ὑποχωρήσεις καί οἰκονομίαν τελικά ἐξηγεῖ εἰς τόν Πειραιῶς κ. Νικόλαον διά ποίους λόγους δέν τόν ἀναγνωρίζει ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπον". Ὑπενθυμίζομεν και ἐνταῦθα και ἐπαναλαμβάνομεν συντετμημένως τούς κυριωτέρους λόγους: "3) Πέραν τούτων εἰς βάρος σας καί πολύ πρίν ἀπό τήν 5.2.03 ἐκκρεμοῦν ἐπίσημες Καταγγελίες διά κακόδοξα φρονήματα, ὡς καί περιστροφές καί παραχαράξεις Συνοδικῶν καί Πατερικῶν κειμένων. ῞Ολα αὐτά, ὡς ἔχει καί πάλιν δημοσίως καταγγελθεῖ, κηρύσσονται ἀπό σᾶς "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ" μέσω τῶν γνωστῶν βιβλιδίων σας καί τῆς ᾿Εφημερίδος σας "Πειραϊκή ᾿Εκκλησ. ᾿Αγγελία". 4) ᾿Επίσης ἀπό τό 1976 (καί μέχρι πρό 3-4 ἐτῶν) ἀπεκρύψατε τό ὑπ᾿ ἀριθμ. 54 τοῦ 1976, "᾿Απαλλακτικόν Βούλευμα" τοῦ Συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς, καί πανηγυρίζατε δι᾿ αὐτό, ἐνῶ δι᾿ αὐτοῦ ὑβρίζονται καί βλασφημοῦνται καί ἡ ᾿Εκκλησιολογία τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί ἡ ᾿Αποστολική σας Διαδοχή, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη κατά τό ἴδιον ἔτος (1976) μέ τόν τότε Κορινθίας Κάλλιστον, ὁ ὁποῖος γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς καί καθαιρέθηκε. 5) ᾿Επί σειράν ἐτῶν ἀρνεῖσθε νά ἱεραρχηθοῦν θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ καί συγκεκριμένα αὐτά πού ἔχουν σχέσι μέ τήν ᾿Εκκλησιολογία καί τήν ᾿Αποστολική Διαδοχή, ἐνῶ συνεργεῖτε εἰς τήν κατάλυσιν τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί τοῦ πρώτου θεσμοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας, πού εἶναι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος. ᾿Αναφέρω γιά παράδειγμα, τήν μή ἀντιμετώπισι τοῦ σχίσματος τῶν πέντε, δηλαδή τῶν ὅσων προεκλήθησαν ἀπό τό 1991 μέχρι τό 1995, τίς ἀποφάσεις των μέ τίς ὁποῖες σᾶς "κατεδίκασαν", καί σᾶς ὠνόμασαν "μοναχούς", τήν ἀντιποίησιν ὑπ᾿ αὐτῶν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί τῆς ᾿Εκκλησίας κλπ. ᾿Επίσης ἀναφέρω τόν "θεολογικό διάλογο" μέ τούς Φλωρινικούς, τήν προδοσία τῆς ῾Ιεραποστολῆς στήν Ρουμανία, καί πολλά ἄλλα τά ὁποῖα ἐθέσατε εἰς τά "᾿Αρχεῖα", ἀλλά καί τήν αὐταρχικήν, ἀλαζονικήν καί ἱεροεξεταστικήν συμπεριφοράν σας ἐν Συνόδῳ, ἔναντι συνεπισκόπων σας, ὅπως πάλιν δημοσίως ἔχει καταγγελθεῖ ! Δέν μπορῶ νά μή ἐπισημάνω καί τό γεγονός ὅτι, ὅπως ἀπό πολλούς ἔχει καταγγελθεῖ, συστηματικά καλλιεργεῖτε τό ψεῦδος, τήν ἀπάτη καί τήν συκοφαντία, μέ ἀποτέλεσμα νά πλανῶνται πολλοί. Καί 6) ῞Ολα αὐτά τά κάμνετε ἐπί σκοπῷ, δηλαδή προκειμένου νά φιμώσετε τήν ἀλήθεια καί ἐπικρατήση ἡ ἄκυρος, ἀλλά καί ἱερόσυλος συμπαιγνία περί "παραιτήσεως" τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, καί ἡ ἀναρρίχησις σας εἰς τόν θρόνον τῶν ᾿Αθηνῶν, γεγονότα τά ὁποῖα ὡς ὀρθόδοξος Κληρικός δέν διανοοῦμαι νά τά ἀναγνωρίσω, διότι πιστεύω εἰς τόν Θεόν καί φοβοῦμαι τήν κρίσιν Του. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν λόγων, πού ἀντιπροσωπευτικά ἀνέφερα: ῾Η ἐλαχιστότητά μου, ὁ πρωτοπρεσβύτερος Θωμᾶς Κοντογιάννης, ὡς ᾿Ορθόδοξος Κληρικός, ΔΗΛΩΝΩ τά ἑξῆς: α) Δέν μοῦ ἐπιτρέπει ἡ συνείδησίς μου νά ἀναγνωρίσω τήν Σεβασμιότητά σας άς "νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον", καί νά μνημονεύω τοῦ ὀνόματός σας, διότι προηγουμένως δέν δύναμαι καί δέν διανοοῦμαι νά ἀναγνωρίσω καί τήν βαρύτατα ΙΕΡΟΣΥΛΟΝ, περί "παραιτήσεως", ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΝ τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου, τοῦ ὁποίου ἐμφανίζεσθε ὡς διάδοχος, ἐνῶ τελεῖτε ἐν ὑποδικίᾳ. Δέν διανοοῦμαι νά ἐπιτρέψω στόν ἑαυτόν μου περαιτέρω ἀνοχήν ἡ ὁποία γίνεται ἐνοχή, καί τοῦτο παρά τό ὅτι Κανονικώτατα θά μποροῦσα, ὅπως καί κάθε ὀρθόδοξος Κληρικός καί λαϊκός, νά σᾶς εἶχα ἀποκηρύξει ὡς ἀρνητήν καί βλάσφημον τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, ὡς καταπατητήν τῆς Κανονικῆς Τάξεως, καί ὡς βασικόν παράγοντα τῆς ἱεροσυλίας, ἡ ὁποία ἐξεδηλώθη τήν 5.2.03 καί συνεχίζεται καί μέχρι σήμερον". ΑΝΑΛΓΗΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ καί ὡς ἄλλος "᾿Αττίλας" ἐγκαθίσταται καί σιδηροφράσσει τόν ἐνοριακόν Ναόν καί τάς ἐγκαταστάσεις του. Εἰς τήν συνέχεια ἐκθέτουμε τήν ἐξέλιξιν τῆς καταλήψεως, ὅπως αὐτή περιγράφεται σέ σχετικό ρεπορτάζ, τό ὁποῖον μᾶς ἀπεστάλη ἀμέσως μετά τά τελευταῖα βάρβαρα καί τυραννικά γεγονότα τῆς 15/28 Φεβρ. 2004: Και ἰδού ἡ περιγραφή: "Τό καθεστώς κατάληψης στόν ῾Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος διαρκῶς ἀλλάζει. ᾿Αρχικά οἱ καταληψίες λειτουργοῦσαν τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές, χωρίς νά ἐμποδίζουν τόν ᾿Εφημέριο καί τούς ἐνορίτες νά τελοῦν λειτουργίες τίς καθημερινές. Καί φυσικά ὁ Ναός ἦταν ἀνοικτός σέ ὅποιον ἤθελε νά προσκυνήσει. Καταληψίες ὅμως τοῦ δικοῦ τους βεληνεκοῦς, δέν ἐπέτρεψαν στούς ἑαυτούς των τόσην "ἐλαστικότητα". Τό πρωί τῆς 28.2.04 καί περί ὥραν 11ην πρωϊνήν, τρεῖς πιστές ἐνορίτισσες, πού πολύ συχνά ἐπισκέπτονται τόν ῾Ιερό Ναό, θέλησαν νά προσκυνήσουν, πρίν φύγουν γιά τίς δουλειές τους. ῾Ωστόσον διεπίστωσαν ὅτι εἰς τόν Ναόν ἐπικρατοῦσε μία ἀσυνήθιστη ἀκαταστασία, διότι πίσω ἀπό τήν ἔξοδο, ἠ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς ... ἐγίνοντο κάποιες ἐργασίες! ῾Ως ἐκ τούτου ἡ πόρτα δέν ἄνοιξε, ὅπως συνήθως καί οἱ κυρίες χτύπησαν τήν πόρτα ζητώντας νά τίς ἀνοίξουν, ἀλλ᾿ αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἦσαν πίσω ἀπό τήν πόρτα δέν τήν ἄνοιξαν, ἀλλά καί τήν κρατοῦσαν κλειστή, χωρίς νά εἶναι κλειδωμένη. Σέ λίγο ἐπεχείρησαν καί πάλι νά μποῦν στόν Ναό. ῎Ανοιξαν καί εἶδαν τόν ᾿Αρχιμ. Πεντελεήμονα Ντέσκα καί ἐνα σιδηρουργό νά τοποθετοῦν μεταλλική μπάρα στό ἐσωτερικό τῆς πόρτας. ᾿Εκεῖνοι ὅταν εἶδαν τήν πόρτα νά ἀνοίγει τήν ἔσπρωξαν βίαια, αἰχμαλωτίζοντας ἔτσι τό χέρι τῆς κ. Δήμητρας ᾿Ανδρεαδάκη. Παρόλο πού ἔβλεπαν τί εἶχε συμβεῖ, δέν χαλάρωναν τήν πόρτα ὥστε νά ἐλευθερώσουν τό χέρι τῆς κ. ᾿Ανδρεανάκη, ἀλλά συνέχιζαν νά σπρώχνουν σάν νά ἦταν ποτέ δυνατόν ἡ πόρτα νά κλείσει τελείως, χωρίς προηγουμένης νά ἐλευθερωθεῖ τό χέρι. ῾Ο σιδηρουργός, σκεπτόμενος ἐνδεχομένως τίς ἄσκημες συνέπειες πού θά εἶχε ὅλη αὐτή ἠ ὑπόθεσι, εἶπε ἀπευθυνόμενος στόν ᾿Αρχιμ. Παντελεήμονα. "Θά σπάσει τό χέρι της, τί νά κάνουμε;" καί κεῖνος ἀπάντησε: "Κάψε την", ἐκεῖνος τότε ἔστριψε τήν ὀξυγονοκόλληση πρός ... τό χέρι τῆς κ. ᾿Ανδρεανάκη!!!, τό ὁποῖον ἤδη εἶχε κακοποιηθεῖ καί συνθλιβεῖ ἀπό τό βἀρος τῆς πόρτας.... Κατόπιν τούτου παρενέβη ἡ ἀστυνομία! Παραλλήλως εἰς τήν κ. Δήμητρα ᾿Ανδρεανάκη "χορηγήθηκε ὑπηρεσιακό σημείωμα ἐξέτασης ἀπό ἱατροδικαστή". Στό Νοσοκομεῖο τῆς Βούλας, ὅπου προσκομίσθηκε τῆς τοποθετήθηκε νάρθηκας καί γῦψος. Σχολιάζοντες τό γεγονός δέν ἔχουμε παρά νά ποῦμε, ὅτι ἡ βαρβαρότης τοῦ "παπᾶ" δέν εἶναι μικρότερη ἀπό ἐκείνην τοῦ "᾿Αττίλα" ἤ καί τῶν "γκρίζων λύκων", οἱ ὁποῖοι ἐξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τόν Κύπριο ἀγωνιστή ...... καί τούς λοιπούς. Τήν ἰδίαν ἡμέραν καί περί ὥραν 11.45 κατεγράφετο τό ἐπεισόδιον εἰς τά συμβάντα τοῦ ᾿Αστυν. Τμήματος ῾Ηλιουπόλεως. Τό παραθέτομεν καί αὐτό: .................................................. Καί συνεχίζομεν μέ τό ρεπορτάζ: "Μέ τίς παραπάνω ἐνέργειες ἄλλαξε τό καθεστώς κατάληψης σέ πρώτη φάση. ῾Η πρόσβαση στό ναό ἦταν πλέον ἐλεγχόμενη ἀπό τούς καταληψίες καί κανείς δέ μποροῦσε πιά νά μπεῖ μέσα ἐλεύθερα., ἔστω καί γιά νά προσκυνήσει. Γιά νά καταλάβουμε πιό καλά τά ὅσα ἀκολούθησαν παραθέτομεν μιά σύντομη περιγραφή τοῦ κτιρίου τῆς ῾Ηλιουπόλεως: Στό ὑπόγειο ὑπάρχουν ἀποθηκευτικοί χῶροι, χῶρος γιά τό Κατηχητικό, κουζίνα καί χῶρος πού μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς τραπεζαρία σέ εἰδικές περιπτώσεις. Στό ἰσόγειο βρίσκεται ὁ ναός τῆς ῾Αγίας Τριάδος. Στόν πρῶτο ὄροφο εἶναι τό διαμέρισμα τοῦ ᾿Εφημερίου π. Θωμᾶ. Στόν δεύτερο ὑπάρχει ἡ στέγη Φιλοξενίας Κληρικῶν, τήν ὁποία ὁ Πειραιῶς Νικόλαος "μετέτρεψε" σέ "᾿Αρχιεπισκοπή". Στόν τρίτο ὄροφο ἡ οἰκοδομή δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἔχουν τοποθετηθεῖ μόνο τά τοῦβλα καί ὁ σοβᾶς. ᾿Εκεῖ στόν τρίτο ὄροφο κατέφυγαν οἱ ἐνορῖτες σάν κυνηγημένοι γιά νά τελοῦν κάποιες ἀκολουθίες, ἀφοῦ ἔκλεισαν μέ νάϋλον τά παράθυρα γιά νά προστατευθοῦν ἀπό τό κρύο καί τέλεσαν ἐκεῖ τούς Β'καί Γ' χαιρετισμούς. ᾿Εκεῖνοι ὅμως πού ὑποκινοῦν τά νήματα αὐτῆς τῆς βρώμικης ἱστορίας, θέλουν οἱ ὀρθόδοξοι νά μήν ἔχουν οὔτε κεραμμύδι πάνω από τό κεφάλι τους (λές καί δέν εἶναι ἀρκετή ἠ σκέπη τοῦ Θεοῦ)". Καί συνεχίζει τό ρεπορτάζ: "Σιδηροφράζουν ὅλες τίς ἐγκαταστάσεις". "Καί πάλι "ἐργασίες" στήν ῾Ηλιούπολη τήν ... Τό ἀλυσοδέσιμο συνεχίζεται. Προσέτρεξαν κάποιοι ἐνορῖτες νά δοῦν τί συμβαίνει. Τέσσερις μεγαλόσωμοι ἄνδρες ἔκλιναν τήν πρόσβαση στόν τρίτο ὄροφο τοποθετώντας σιδεριές στήν ἀντίστοιχη πόρτα πού βρίσκεται στή σκάλα. Μέ τόν ἴδιο τρόπο "ἔφραξαν" καί τό ὑπόγειο. ῎Ας σημειωθεῖ ὅτι ὁ π. Θωμᾶς δέν εἶχε εἰδοποιηθεῖ, τουλάχιστον γιά νά μαζέψη τά προσωπικά του ἀντικείμενα ἀπό τό ὑπόγειο, τόν τρίτο ὄροφο ἀκόμη καί τήν ταράτσα, ὄπου ὑπῆρχαν ροῦχα ἁπλωμένα!!! ῾Οπότε τό καθεστώς κατάληψης ἀλλάζει καί πάλιν καί γίνεται ὅλο καί πιό ἀσφυκτικό. ῞Οσο γιά τούς τέσσερις ... (ἀς μήν τούς χαρακτηρίσουμε) ἔδειξαν ἐπιθετικές διαθέσεις. Μέ ἄγριο ὕφος εἶπαν: - Μή πλησιάζετε, γιατί θά τό μετανοιώσετε! ῞Οσα ἔγιναν ὡς τώρα δέν εἶναι τίποτα μπροστά σέ ὅσα θά ἀκολουθήσουν" !!! ῞Οπως μάθαμε εἶναι γυιοί τοῦ ρώσου Κληρικοῦ π. ᾿Αλεξίου ᾿Ελευθεριάδη, ὁ ὁποῖος τελεῖ ὐπό τήν προστασία τοῦ Πειραιῶς κ. Νικολάου. Οἱ κύριοι αὐτοί ποτέ δέν ὑπῆρξαν ἐνορῖτες τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος, ἀλλά φημίζονται γιά ... ἄλλα πράγματα, κυρίως στήν περιοχή τοῦ Μενιδίου. Εἶναι λυπηρό νά βλέπει κανείς τήν ἠθική πτώση ἀνθρώπων πού θέλουν νά λέγωνται Χριστιανοί. Βέβαια ὑπάρχει πάντοτε ἡ μετάνοια. ᾿Αλλά ἡ πτώση, μόνο μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά γίνη ἀναστρέψιμη. ῾Ωστόσο, οἱ ἴδιοι δήλωσαν: "ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΣΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ" !!! Διώκει τόν ᾿Εφημέριο καί τοποθετεῖ τόν ὑπόδικον ᾿Αρχιμ. Παντελεήμονα Πρίν δύο ἡμέρες ἀπό τά ἀνωτέρω γεγονότα ὀ Πειραιῶς κ. Νικόλαος ἐνδυόμενος τόν μανδύαν τῆς ὑποκρισίας καί τοῦ φαρισαϊσμοῦ ἀπέστειλε πρός τόν Αἰδ/τον π. Θωμᾶ, τήν ὑ᾿ ἀριθμ. 76/2/15 Φεβρ. "πατρικήν (ὅπβως ἀναιδῶς τήν χαρακτηρίζει, ἐπιστολήν". Δι᾿ αὐτῆς, κατ᾿ ἀρχήν, αὐτοχαρακτηρίζεται "πατήρ" καί "ποιμενάρχης" τοῦ π. Θωμᾶ! ἐνῶ ἐν τέλει τόν ἀπειλεῖ ὅτι ὄχι ὀ ἴδιος, ἀλλά ἡ "Κανονική Τάξις τῆς ᾿Εκκλησίας, οἱ θεῖοι καί ῾Ιεροί Κανόνες κρίνουν καί ἐλεγχουν τίς πράξεις τοῦ π. Θωμᾶ..."!!! καί ἐν τέλει τόν συστήνει νά "συναισθανθῇ τό βάρος τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν καί ἐπιλογῶν" διότι αὐτές τόν "καταδικάζουν ... "!!!, ἐνῶ περί τῶν θεμάτων Πίστεως, Κανονικῆς Τάξεως, παρανομιῶν του, καί βλασφημιῶν κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς κλπ., διά τά ὁποῖα κατηλέγχθη καί τά ὁποῖα ἀναφἐρει εἰς τήν ἀναφοράν του ὁ π. Θωμᾶς, οὐδείς λόγος, μέ ἀποτέλεσμα νἀ ἐκτίθεται ἀκόμη περισσότερον. ῎Ετσι ἕνας βλάσφημος "᾿Επίσκοπος", ἕνας κακόδοξος, ἕνας παράνομος καί καταλυτής ὁλοκλήρου τῆς Κανονικῆς Τάξεως, ἕνας τύραννος, ἕνας βάρβαρος καταληψίας, ἔνας οὐσίᾳ "λυκοποιμένας", ὁ ὁποῖος "σφάζει καί θυσιάζει" εἰς τό εἴδωλον του τά πάντα, ἔχει τό θράσος, ἐνῶ μένει ἀμετανόητος, νά θέλη νά ἐμφανίζεται, εἰς ὅσους ἀγνοοῦν τά ἔργα του, ὡς "ποιμήν, ἐπίσκοπος καί πατήρ"!!! Λυπούμεθα, διότι δέν δημοσιεύομεν αὐτό τό κείμενον, δότι ἐξωτερικῶς φαντάζει ὡς "ὡραῖον", ἐσωτερικά ὅμως εἶναι ἕνας βρώμικος καί σκωληκόβροτος τάφος. Δημοσιεύομεν ὅμως τήν ἀπέριττον καί καθαράν ἀπαντητικήν ἐπιστολήν τοῦ π. Θωμᾶ, χωρίς ἐννοεῖται καί αὐτή νά ἀσχολῆται μέ ἀναμόχλευσιν τοῦ βορβόρου τῆς ὑποκρισίας καί τοῦ Φαρισαϊσμοῦ τοῦ κ. Νικολάου. ῾Η ἐπιστολή τοῦ π. Θωμᾶ ΠΡΩΘΙΕΡΕΥΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 25 ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ ᾿Εν ῾Ιερῷ Ναῷ ῾Αγίας Τριάδος Κάτῳ ῾Ηλιουπόλεως τῇ 20.3.04 Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε. Τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 76 ἀπό 2/15 Φεβρ. 2004 ἔλαβον μόλις μετά ἀπό ἕνα μῆνα, ἤτοι τήν 4/18 Μαρτίου 2004. Πάντως εὐχαριστῶ διά τήν εὐχή σας, ὅπως "῾Η Χάρις τοῦ Κ.Η.Ι. Χ. εἴη μετ᾿ ἐμοῦ φωτίζουσα καί διαφυλάττουσά με ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ" καί ἐπιτρέψτε με ἐν ὀνόματι τῆς ἱερωσύνης μου, νά εὐχηθῶ καί ἡ ἐλαχιστότης μου τά ἴδια, δηλαδή ἡ "῾Η Χάρις τοῦ Κ.Η.Ι. Χ. εἴη μετ᾿ ἐμοῦ φωτίζουσέ σε καί διαφυλάττουσά σε ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ" , διότι ὅλοι ἔχομεν ἀνάγκην αὐτῆς, ἰδιαίτερα σεῖς οἱ ᾿Αρχιερεῖς, ἐκ τῶν ὁποίων ὡρισμένοι, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν συμπεριφορά σας ὅχι μόνον δέν τήν ἔχετε, ἀλλά καί εἶσθε παγιδευμένοι ὑπό τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ. ῎Εχω αὐτήν τήν ἄποψιν, καί εἰς αὐτήν μέ ὡδήγησε καί ἡ ἐπιστολή σας, τήν ὁποίαν ΑΛΛΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ καί ΣΕΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΤΕ, καί ἡ ὁποία ἐξωτερικά μέν φαίνεται ὡραία, μελιστάλακτος καί εὐγενής, ἔσωθεν ὅμως "γέμει ὑποκρισίας καί πάσης ἀκαθαρσίας", ἤτοι μίσους, ἀδικίας καί βλασφημίας. Αὐτή ἡ ἐξωτερική ψευτοευγένεια ὅμως εἶναι πού ἀποκαλύπτει τίς βλασφημίες, κακοδοξίες, ἀντικανονικότητες, ἀλλά καί τήν βία καί τήν ἀναλγησία, ἀφοῦ τίποτ᾿ ἄλλο δέν ἔχετε νά ἐξωτερικεύσετε αὐτό τόν καιρό. ῾Ο φαρισαϊσμός καί ἡ ὑποκρισία, Σεβασμιώτατε, ἰδιαίτερα αὐτῶν πού συνέταξαν τήν ἐπιστολήν σας, εἶναι τά πιό μισητα εἰς τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος πρός κανένα δέν εἶπε τά φρικτά ἐκεῖνα "οὐαί", παρά μόνον εἰς τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους. ῞Ολους ὁ Χριστός μας τούς ἀντιμετώπισε μέ ἀγάπη, εὐσπλαγχνία καί ἔλεος, καί τούς πόρνους καί τούς ἁμαρτωλούς καί τούς τελῶνες, ὄχι ὅμως καί τούς Φαρισαίους καί τούς ὑποκριτές. Γράφω αὐτά, διότι ἡ ἐπιστολή σας εἶναι γεμάτη ἀπό ὑποκρισία καί φαρισαϊσμό, διότι ἐνῶ ἀραδιάσατε (σᾶς ἀράδιασαν) τήν μία μετά τήν ἄλλη τίς ὑποκριτικές ψευτοευγένειες), δυστυχῶς δέν βρήκατε μιά λέξι νά ἀπαντήσατε εἰς τήν ἀπό 2-12-2003 ΑΝΑΦΟΡΑΝ - ΔΗΛΩΣΙΝ μου. Καί σᾶς ἐρωτῶ: Διατί δέν ἀπαντήσατε εἰς τά οὐσιώδη θέματα, διά τά ὁποῖα σᾶς ἐδήλωσα ὅτι δέν σᾶς ἀναγνωρίζω καί δέν σᾶς μνημονεύω ὡς νέον ᾿Αρχιεπίσκοπον; Δέν μᾶς χωρίζει, Σεβασμιώτατε, ἡ "ἀγένειά" μου, ἤ ὅτι ἄλλο σᾶς ἐνώχλησε ἀπό τήν Κανονικήν καί ὀρθόδοξον στάσιν μου ἀπέναντί σας. Αὐτά πού μᾶς χωρίζουν καί ἀνοίγουν μέγα χάσμα εἶναι τά γνωστά μεγάλα καί σοβαρά θέματα Πίστεως καί Κανονικῆς Τάξεως, τά ὁποῖα σᾶς βαρύνουν καί δέν ἐπιλαμβάνεσθε. Μᾶς χωρίζει τό ἀπαλλακτικόν σας βούλευμα καί τά κακόδοξά σας φρονήματα. Μᾶς χωρίζουν αἱ ἀντικονονικότητες σας, δηλαδή ἡ συμπαιγνία περί παραιτήσεως, ἡ συναλλαγή καί τό ψεῦδος. Μᾶς χωρίζουν τά ἔργα τῆς ἀνομίας σας πού ἀπό τήν 5-2-03 μέχρι τήν 2-6-03 θελήσατε ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΑ, ὡς νά εἶσθε παντελῶς ἄπιστος, νά τά ἀποδώσατε εἰς τό ῞Αγιον πνεῦμα!!! Φρίκη μέ καταλαμβάνει, ὅταν βάζω στό νοῦ μου ὅτι παρανομίες καί κακότητες τά ἀποδίδετε εἰς τό ῞Αγιον Πνεῦμα Μᾶς χωρίζουν, Σεβ. κ. Νικόλαε καί ὅσα σᾶς ἔγραψα εἰς τήν ἀπό 2-12-03 ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΔΗΛΩΣΙΝ μου, εἰς τά ὁποῖα δέν εἴχατε τήν εὐαισθησί νά ἀπαντήσετε, ἀλλά καί ὅσα ἀναλυτικῶς κατήγγειλαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μεσογαίας, Βερροίας καί Λαρίσης καί ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό περιοδικόν "᾿Ορθόδοξος Πνοή". Λυποῦμαι, Σεβ. Νικόλαε, διότι δέν εἶσθε πλέον μόνον παράνομος, τύραννος, βλάσφημος καί αἱρετικός, ἀλλά ἀποκαλύπτεσθε καί φαρισαϊκώτερος ἀπό ἐκείνους τούς Φαρισαίους πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνει ὁ Χριστός τά φρικτά ἐκεῖνα "οὐαί". Παρουσιάζεσθε εἰς τήν ἐπιστολήν σας καί γενικώτερα, ὡς ῎Αγγελος Φωτός, ὡς λευκή περιστερά, ὡς ἀθῶος ἁμνός, ἐνῶ πέρα καί ἀπό τά Κανονικῆς φύσεως καί Πίστεως θέματα, τά ὁποῖα σᾶς βαρύνουν, ἀποκαλύπτεσθε ὅτι δέν ἀγαπᾶτἑ, δέν συμπονεῖτε, καί δέν ἐργάζεσθε οὔτε τήν εἰρήνη, οὔτε τήν ἑνότητα. Τουναντίον, μετήλθατε καί συνεχίζετε νά μετέρχεσθε τήν πιό βάρβαρη βία, ὡς ὁ πιό στυγνός τύραννος. Καί βάρβαρος καί σκληρός. Τόσον δέ σκληρυνθήκατε, καί τόσο σκοτισθήκατε, ὥστε νά βλέπετε καί νά ἑρμηνεύετε τούς ῾Ιερούς Κανόνας διά τούς τρίτους, ἐνῶ διά τόν ἑαυτόν σας νά ἐθελοτυφλῆτε, νά τούς καταργεῖτε καί νά τούς ποδοπατῆτε. ῾Ως ᾿Ορθόδοξος Κληρικός ἔχω ἀναφαίρετον τό δικαίωμα καί τό καθῆκον, νά διαμαρτύρωμαι δι᾿ ὅλα αὐτά, νά καταγγέλλω καί νά παίρνω θέσιν. ῎Ας μέ συγχωρήση ὁ Θεός, ἀλλά τολμῶ νά ἀπευθυνθῶ προσωπικά σέ σᾶς, καί μετά πρός ὅλους καί νά σᾶς ἐρωτήσω: Στά 30 χρόνια πού εἶμαι ῾Ιερεύς ἔχει κανείς παράπονο; ᾿Ακόμη καί στήν ἐγκληματική συμπαιγνία σας πού ἐκδηλώθηκε τήν 5-2-03 ἔδειξα ἀνοχήν, ἔκανα ὑπομονή, καί ὁπως μοῦ γράφετε, καί συλλειτούργησα μαζί σας δείχνοντας κατανόησιν, διότι μέ βεβαιώνατε ὅτι θά διορθωθοῦν ὅλα τά κακῶς κείμενα! Δυστυχῶς ὅμως καί μέ ἐμπαίξατε καί μέ ἐξαπατήσατε, καί μοῦ καταπιέσατε τυραννικά τήν συνείδησιν ὡς δυνάστης, καί πατήσατε πάνω στίς θυσίες τριάκοντα ἐτῶν ἐμοῦ καί τῆς οἰκογενείας καί τῶν ἐνοριτῶν μου, διά νά τά ἰδιοποιηθῆτε καί τά "ἀπολαύσετε" "ὡς κλέπτης καί ληστής", καί μέ τώρα μέ διώκετε μέ τόν πιό ἀπάνθρωπο τρόπο, χωρίς νά δείχνετε ἴχνος έντροπῆς. ῎Εχω τό κανονικόν δικαίωμα καί καθῆκον ὡς ὀρθόδοξος Κληρικός νά μή σᾶς ἀναγνωρίζω, νά σᾶς καταγγέλλω ὡς ὑπόδικον καί νά ζητῶ τήν ἀπομάκρυνσί σας ἐκ τῆς ἐνορίας μου, εἰς τήν ὁποίαν ὡς ληστής ἀλλαχόθεν εἰσήλθατε καί μᾶς καταδυναστεύετε. Γι᾿ αὐτό, Σεβασμιώτατε, ἐάν πιστεύετε πρῶτα εἰς τόν Θεόν καί μετά εἰς τό ἐγώ σας, ἀποδεῖξτε το μέ τά ἔργα σας, διότι δέν μπορεῖτε π.χ.νά θέλετε νά ἐμφανίζεσθε ὡς ἄγγελος φωτός, καί οἱ πράξεις σας νά εἶναι κατά τό θέλημα τοῦ πονηροῦ. Μόνον ἀπό τήν εἰσήγησίν σας κατά τήν 25-4-03 κατακρίνεσθε ὅτι δώσατε καί τήν χεῖρα σας καί τήν γλῶσσάν σας εἰς τόν πονηρόν, (Σᾶς παραπέμπω είς τήν " ᾿Ορθόδοξον Πνοήν" τοῦ μηνός ᾿Ιουνίου 2003, σελ. 199), ἐνῶ καί προηγουμένως μέ ἄλλες εἰσηγήσεις, τό ἴδιο ἐκάνατε. Δέν ἔχουμε τίποτα τό προσωπικόν μαζί σας, ξέρετε πόσο σᾶς ἐτιμήσαμε καί σᾶς ἀγαπήσαμε, καί προσωπικῶς καί οἰκογενειακῶς, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ἀνεχθοῦμε περισσότερο τάς παρανομίας σας καί τάς βλασφημίας σας καί τόν αὐταρχισμό σας, διότι κολάζουν. Χίλιες φορές θά σᾶς ἐδεχώμεθα, καί μέ τιμές καί σεβασμό, ἐάν ὅλα ἐγίνοντο κανονικῶς καί δέν ἐβαρύνεσθε μέ βλασφημίας κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς, κατά τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ἐάν δέν ἤσασθαν παραχαράκτης καί παρεμηνευτής διδασκαλιῶν ῾Αγίων Συνόδων καί ῾Αγίων Πατέρων. Καί ὡς λαϊκός καί ἐγώ καί ἡ οἰκογένειά μου σᾶς εὐλαβούμεθα, μέχρις ὅτου ἀπό τό 1998 ἀπεδείχθητε καί ἀποδεικνύεσθε ὡς ὁ πλέον ἀσεβής καί βλάσφημος. Δέν θά ἀσχοληθῶ ἐδῶ περισσότερον μέ τήν ἐπιστολήν σας, διότι δέν τό θεωρῶ οὔτε ὑποχρέωσίν μου, οὔτε ἄξιον νά ἀσχοληθῶ, ἄν καί ἔπρεπε νά σᾶς τήν ἐπιστρέψω ὡς ἀπαράδεκτον, ὅπως καί εἶναι ἀπαράδεκτη, τόσον διά τόν φαρισαϊσμόν της, ὅσον καί διότι ὐπογράφετε ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος", ἐνῶ ἐκκρεμοῦν εἰς βάρος σας τόσες καταγγελίες γιά θέματα Πίστεως, ὅπως καί γιά τίς ἐγκληματικές σας ἐνέργειες ἀπό τήν 2.6.03 μέχρι καί τήν βάρβαρον κατάληψιν, τήν ὁποίαν καί συνεχίζετε, καί τούς τραμπουκισμούς καί βανδαλισμούς εἰς τούς ὁποίους ἐσπρώξατε τούς γνωστούς "προστάτες" σας.... Σᾶς ἔγραψα μέ εἰλικρινῆ θλῖψιν καί πόνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐκφράζεται ἡ ἀληθινή καί γνήσια ἀγάπη. ῾Ως ᾿Ορθόδοξος ῾Ιερεύς προσεύχομαι καί γιά σᾶς καί διά τόν Μακαριώτατον καί διά τούς ἄλλους ᾿Αρχιερεῖς, νά σᾶς φωτίση ὁ Θεός νά ἔλθουμε εἰς τήν πρώτην κατάστασιν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀληθείας καί τῆς ἑνότητος. + Πρωθιερεύς Θωμᾶς Κοντογιάννης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ῾Η ἡμετέρα ἀνοικτή ἐπιστολή Παραλλήλως καί ἡμεῖς λαβόντες ὑπ᾿ ὄψιν τήν ἀντίθεον, ἀντικανονικήν καί ἀντιχριστιανικήν συμπεριφοράν τοῦ καταληψία, βλασφήμου "᾿Επισκόπου" Πειραιῶς κ. Νικολάου, προβαίνομεν εἰς τήν κάτωθι ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, ἐνῶ τήν παραθέτομεν ἀμέσως, ἐπιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν καθηκόντως εἰς τό ἑπόμενον τεῦχος προσφυγήν μας εἰς τό Σῶμα τῆς ᾿Εκκλησίας, ἤτοι τόν πιστόν Κλῆρον (᾿Επισκόπους καί ῾Ιερεῖς) καί λαόν, ἀφορῶσαν θέματα Δογματικῆς φύσεως, τά ὁποῖα ἤδη ἔχουν καταγγελθεῖ ἀπό ἐτῶν, ἀλλά δέν ἐξεδικάσθησαν. Προβαίνομεν εἰς τάς δημοσίας αὐτάς ἀνοικτάς Καταγγελίας, διότι ὁ ῾Ιερός ᾿Αγών τῆς ᾿Εκκλησίας διέρχεται κατ᾿ ἄνθρωπον τήν μεγίστην κρίσιν, καί δεδομένου ὄτι τόσον διά τοῦ "ψευδοαρχιεπισκόπου", ὁ ὁποῖος ἀντιποιεῖται τήν ἰδιότητα τοῦ "᾿Αρχιεπισκόπου" καί τοῦ Προέδρου τοῦ ΙΦΣΚΑΕ", ὅσον καί διά τοῦ Μακ. ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου καί τῶν Σεβ/των ᾿Αργολίδος κ. Παχωμίου, Περιστερίου κ. Γαλακτίωνος καί Διαυλείας κ. ᾿Ανδρέου συλλήβδην κατελύθη ἡ Κανονική Τάξις, ἐξεπορνεύθη ὁ Συνοδικός θεσμός καί ἠ προδοσία ἔχει προχωρήσει, ὅσον δέν χωρεῖ εἰς τόν νοῦν ἁπλῶν πιστῶν, ὀφείλομεν νά κρούσωμεν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Παρατίθεται καί σχετική ᾿Ανοικτή ἐπιστολή τοῦ θεολόγου κ. ᾿Ελευθερίου Γκουτζίδη πρός τόν ψευδοαρχιεπίσκοπον Νικόλαον. ῾Ο κ. Γκουτζίδης μετά λόγου γνώσεως καί εὐθύνης ὡς θεολόγος καί κυρίως ὡς μέλος τοῦ σώματος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἀπευθύνεται εἰς τόν Σεβ/τον κ. Νικόλαον καί τοῦ λέγει τά ἑξῆς: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡ. ΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θεολόγος Καθηγητής Παιωνίου 42, 104 40 ᾿Εν ᾿Αθήναις τῆ 2/15.3.04 Τηλ. 210 8837384 Πρός τόν Σεβασμιώτατον κ. Νικόλαον Μεσσιακάρην (῾Οδός Σαμψοῦντος 54, 18451 Νίκαια Πειραιῶς) Σεβασμιώτατε κ. Νικόλαε, διά τῆς παρούσης ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς μου, καί ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ πιστοῦ μέλους τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, καθώς καί τοῦ ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ ῾Ιεροῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῶν Κληρικῶν (ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ), ἀλλά καί τοῦ ἐπί τρεῖς συναπτάς δεκαετίας θεολογικοῦ Συμβούλου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καί ἐργάτου εἰς τόν ῾Ιερόν τῆς ᾿Εκκλησίας ᾿Αγῶνα, αἰσθάνομαι ὑποχρέωσιν και καθῆκον νά σᾶς ἀπευθύνω, τα κάτωθι, μέ ἀφορμήν τήν ἀπό τοῦ παρελθόντος ἔτους πορείαν σας, ἐσχάτως δέ καί διά τήν κατάληψιν τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως. Α' Γνωριζόμεθα προσωπικῶς ἀπό τήν δεκαετίαν τοῦ 1960, ἀφοῦ ἐπί τι διάστημα συγκατοικήσαμεν εἰς ἐκεῖνο τό ἐν Περιστερίῳ ὑποτυπῶδες Οἰκοτροφεῖον, ἀλλά καί εἰς τήν συνέχειαν εἴχομεν στενήν ἐπικοινωνίαν καί συνεργασίαν, σεῖς μέν ὡς ῾Ιερεύς, κατόπιν δέ καί ὡς ᾿Επίσκοπος, ἡ δέ ἐλαχιστότης μου ὑπό τάς ἀνωτέρω προαναφερθείσας ἰδιότητας. Κατά τήν μακροχρόνιον ἐπικοινωνίαν μας καί συνεργασίαν ἐν τῷ κοινῷ ἀγῶνι, ἕκαστος ἀπό τῆς θέσεώς του καί πάντως ἀμφότεροι ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀμοιβαίως (;) ἠνέχθημεν καί ἐκαλύψαμεν ὁ εἷς τάς ἀδυναμίας καί ἀτελείας τοῦ ἄλλου, κατά τό τοῦ Κυρίου "ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε", ἐνῶ προσεπαθήσαμεν καί ἐκαλλιεργήσαμεν ποικιλοτρόπως τήν ἀγωνιστικότητα, ἀλλά καί τήν ἀγάπην καί τήν εἰρήνην καί τήν ἑνότητα ἐπεδιώξαμεν. Τό 1971, πιστεύω, ὅτι ἐτηρήσατε καλήν στάσιν ἔναντι τοῦ θέματος τῆς λεγομένης "χειροθεσίας", κατ᾿ ἐκείνην δέ τήν ἐπίσημον συνεδρίαν τῆς 18.10.1971 κατηλέγξατε τόν ἀποθανόντα Καλλιόπιον Γιαννακουλόπουλον, ὁ ὁποῖος λάθρᾳ, διά τοῦ τότε Κορινθίας Καλλίστου, εἰσεχώρησεν ὡς ἐγκάθετος τῶν Φλωρινικῶν, εἰς τόν χῶρον τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Καί κατόπιν, ὅμως, καί μέχρι τό 1974, ὅσον καλῶς ἐνθυμοῦμαι, ἐπίσης ἐτηρήσατε ὀρθόδοξον στάσιν, τόσον διά τό θέμα τῆς ἑνώσεως μετά τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῆς Διασπορᾶς, ὅσον καί διά τήν λεγομένην "χειροθεσίαν". Δηλαδή, διετυπώσατε τάς ἐπιφυλάξεις σας, κατά πόσον ἐκείνη ἡ ἕνωσις εἶχε γίνει Κανονικῶς καί ᾿Ορθοδόξως, καί ἰδιαιτέρως πῶς οἰκονομήθη καί πῶς ἔγινε δεκτή καί ἡ λεγομένη "χειροθεσία". ᾿Ενθυμοῦμαι ὅτι ὅταν ἦλθεν εἰς φῶς ἡ κατ᾿ ἀρχάς ἀποκρυβεῖσα ὑπό τῆς ᾿Εξαρχίας ἀντιφατική καί βλάσφημος ᾿Απόφασις τῶν Ρώσων, ἀντεδράσατε σθεναρῶς, καί ἐπιέσατε τούς ᾿Αρχιερεῖς νά ζητήσουν ἐξηγήσεις ἀπό τούς Ρώσους τῆς Διασπορᾶς. ῎Ετσι προέκυψαν προφορικαί καί γραπταί δηλώσεις, ὡς καί ἐκείνη ἡ ἀπό 30.9.74 τοῦ τότε Μητροπολίτου Φιλαρέτου (τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῆς Διασπορᾶς), μέ τήν ὁποία διεβεβαίωνε, ὅτι ἡ λεγομένη "χειροθεσία" ἦτο μία οὐχί οὐσιώδης, ἀλλά ἀπολύτως ἐξωτερική τυπική πράξις, ἡ ὁποία δέν ἔθιγε τάς χειροτονίας, οὔτε τοῦ 1935, οὔτε τοῦ 1948. Μέ τάς ἐνεργείας ἐκείνας, οὐσίᾳ ἠκυρώνετο καί ἠχρηστεύετο καί ἡ μηδέποτε ἀναγνωρισθεῖσα ἤ ἐφαρμοσθεῖσα ἀντιφατική καί ἀνόητος σχετική πρᾶξις τῆς Ρωσικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία τῆς ἐπεβλήθη ἀπό τό τότε γνωστό παρασυνοδικό Φλωρινοαμερικάνικο παρασκήνιο. Δέν μπορῶ, λοιπόν, νά μήν ὁμολογήσω, ὅτι μέχρις ἐδῶ, ἐπεδείξατε πραγματικόν ζῆλον καθώς καί ὡς μέλος τῆς ᾿Εξαρχίας, ἡ ὁποία μετέβη εἰς τήν ᾿Αμερικήν διά νά ἐλέγξητε κατά πόσον ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσων τῆς διασπορᾶς ἀπεδέχθη καί ἐτήρει τήν ᾿Εκκλησιολογίαν τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί τί ἦτο αὕτη ἡ λεγομένη "χειροθεσία" κλπ. Παρά ταῦτα, ὁ τότε Κορινθίας Κάλλιστος, μετά τινα ἔτη ὑπαναχωρήσας, ἀπεδέχθη τήν λεγομένην "χειροθεσίαν" ὡς ἐπί σχισματικοῦ, διό τό 1977 ὡς βλάσφημος καθηρέθη. Τήν ἐν λόγῳ ἱστορικήν ἀπόφασιν τῆς Καθαιρέσεως τοῦ Καλλίστου ὑπεγράψατε ὡς Συνοδικός ᾿Αρχιερεύς καί ἐσεῖς, ὅπως προηγουμένως εἴχατε ὑπογράψει καί τήν διακοπήν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετά τῆς Ρωσικῆς Συνόδου. ῾Επομένως ἡ καθαιρετική πρᾶξις, κατά τοῦ ἐπιόρκου καί πεπτωκότος τότε Κορινθίας Καλλίστου, ἐγένετο διότι ὑπαναχωρήσας, ἀνήρεσεν τήν πρώτην ἐν ὠμοφορίῳ καί ἐπιτραχηλίῳ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ - ΔΗΛΩΣΙΝ ὡς μέλος τῆς ᾿Εξαρχίας τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1971, καταστάς βλάσφημος κατά τε τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί τῆς ᾿Αποστολικῆς του Διαδοχῆς. * Τήν ἰδίαν ὅμως ἀκριβῶς περίοδον σᾶς εἶχε μηνύσει εἰς τά Ποινικά Δικαστήρια ὁ τότε νεοημερολογίτης ᾿Επίσκοπος Πειραιῶς Χρυσόστομος Ταβλαδουράκης, μέ τήν κατηγορίαν ὅτι "ἀντιποιεῖσθε λειτούργημα ᾿Ορθοδόξου καί Κανονικοῦ ᾿Επισκόπου. Κατ᾿ αὐτόν, ὡς "παλαιοημερολογίτης" καί ἕλκων τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν ἐκ τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί τοῦ 1948, ἀλλά καί ὡς "σχισματικός" διότι ἀνήκετε εἰς τό "παλαιοημερολογιτικόν σχίσμα τό ὁποῖον ἐδημιούργησε τό 1937 ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος", εἴχατε (πάντα κατ᾿ αὐτόν) ἄκυρον τήν ᾿Αρχιερωσύνην. Διά τόν λόγον αὐτόν ἐζήτει ἀπό τό δικαστήριον τήν ποινικήν δίωξίν σας, καί τήν κατάργησίν σας. Τότε, δημοσίως, ἀλλά καί προσωπικῶς, μᾶς διεβεβαιώνατε, ὅτι ἀνακρινόμενος ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν ὡμολογήσατε ὅτι εἶσθε ᾿Επίσκοπος τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί ἔχετε ἔγκυρον καί πλήρη τήν χειροτονίαν, διαδοχικῶς ἐκ τῶν Κανονικῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935 καί 1948. Μάλιστα ἐσεμνύνεσθε καί ὅτι εἷς ἐκ τῶν ᾿Εφετῶν (ἤ Εἰσαγγελέων) ἐσηκώθη καί σᾶς συνεχάρη διά τήν ὁμολογίαν σας αὐτήν, καί ὅτι τελικά ἡ ὑπόθεσίς σας δέν ἔφθασε κἄν εἰς τό ἀκροατήριο, ἀλλά ἀπηλλάγητε τῆς διώξεως διά Βουλεύματος. ῎Ετσι ἐπί ἔτη ἐπανηγυρίζατε καί ἐκαυχᾶσθε διά νίκην ἐξαισίαν καί πρωτοφανῆ, τήν ὁποίαν τότε δέν εἴχομεν λόγον νά ἀμφισβητήσωμεν. Πάντως μέχρι τό ἔτος 1998, ἠγνοούσαμε τό 54/76 ᾿Απαλλακτικόν σας Βούλευμα τοῦ Πλημμελειοδικείου Πειραιῶς, μόλις δέ καί ὅλως τυχαίως κατά τό ὡς ἄνω ἔτος, εἴδομεν τοῦτο δημοσιευμένον εἰς τόν 11ον Τόμον τῶν "Πατρίων", τά ὁποῖα ἐξέδιδεν ὁ ἀποθανών Καλλιόπιος Γιαννακουλόπουλος, ὁπότε κυριολεκτικά ἐπαγώσαμεν. ᾿Εξεπλάγημεν διότι εἴδομεν ὅτι τό Συμβούλιον Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς σᾶς ἀνεγνώρισεν, ὡς "Κανονικόν καί ἔγκυρον" ᾿Επίσκοπον καί σᾶς ἠθώωσεν "δυνάμει καί ἐνεργείᾳ" τῆς "χειροθεσίας" τοῦ 1971. Κατά τό ἀθωωτικόν σας Βούλευμα, αὕτη σᾶς ἐγένετο ὡς ἐπί σχισματικοῦ, διότι, ὅπως ἀνωτέρω ἤδη ἐσημειώσαμεν, "ἀπό τό 1937 ἀνήκατε εἰς μίαν β' ἐκκλησίαν πού ἵδρυσε ὁ Βρεσθένης Ματθαῖος, ἀποκοπείς τότε ἀπό τήν Σύνοδον τοῦ πρώην Φλωρίνης"! Αἱ "ἄνομοι", ὡς παρά σχισματικῶν, χειροτονίαι τοῦ 1935 καί 1948, καί ἑπομένως καί ἡ ἰδική σας ἐν ἔτει 1973 "ἀπεκατεστάθησαν ὡς μυστήριον διά τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971"!. Αὐτό λοιπόν τό ΑΚΡΩΣ ΨΕΥΔΕΣ, ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΝ καί κυρίως ΑΚΡΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΝ "Βούλευμα", ἐν ἐπιγνώσει σας τό ἐδέχθητε καί δέν τό παρουσιάσατε ποτέ, οὔτε καί τό 1981 εἰς τήν μεγάλην ἐκείνην Σύνοδον, εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχεν καί ὁ ᾿Επίσκοπος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου, καί ἡ ὁποία εἶχεν αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα τῆς "χειροθεσίας", ἀπεφάνθη δέ ἐκφράσασα τήν καθολικήν συνείδησιν τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅτι τόσον ἡ ᾿Εξαρχία ἐν ᾿Αμερικῇ, ὅσον καί ἐν ῾Ελλάδι ἡ ῾Ιερά Σύνοδος, ὁ ῾Ιερός Κλῆρος καί ὁ πιστός λαός, δέν ἐδέχθημεν ποτέ τήν λεγομένην "χειροθεσίαν", εἰ μή μόνον ὡς ἐξωτερικήν τυπικήν πράξιν καί δή ὡς "συγχωρητικήν εὐχήν", καί τοῦτο ἐννοεῖται, ὑπό τάς γνωστάς προϋποθέσεις καἰ ὅρους. ᾿Ανεφέρθην εἰς αὐτήν τήν μεγάλην Σύνοδον τοῦ 1981, διότι ἐν κατακλεῖδι εἰσηγήσεώς σας, τήν ὁποίαν ἀνεγνώσατε κατ᾿ αὐτήν, ἐγράφατε τά ἑξῆς: "Σεβασμιώτατοι. ῎Ας προσέξωμεν καί τό ᾿Αθωωτικόν βούλευμα τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς και Νήσων Νικολάου, στηριζόμενον εἰς τήν (χειροθ) ἀναγνώρισιν τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας μέ τήν χειροθεσίαν". Προηγουμένως εἰς τήν εισήγησίν σας ἐπί τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1948 καταλήγων ἐτονίζατε ὅτι: "τό κῦρος αὐτῶν ἀνεγνώρισεν καί ἡ Ρωσική Σύνοδος ὑπό τόν Μητροπολίτη Φιλάρετο" , παρεπέμπετε δέ εἰς τήν ἀπό 30-9-1974 ἐπιστολήν τοῦ Μητροπολίτου Φιλαρέτου. Κατόπιν, ὅμως, προφανῶς παρεμβάσεως τοῦ τότε ᾿Αττικῆς Ματθαίου, ἀπεσιωπήσατε και διεγράψατε ἐκ τοῦ κειμένου σας τήν ἀνωτέρω, ὡς ἐν ἐπιλόγῳ ἤ ὑποσημειώσει παράγραφον καί δέν ἐφέρατε τό θέμα τοῦ ᾿Απαλλακτικοῦ σας Βουλεύματος εἰς ἐκείνην τήν μεγάλην εἰδικήν Σύνοδον. ᾿Απεσιωπήσατε, λοιπόν, τό φλέγον τοῦτο θέμα, διότι ὁ τότε ᾿Αττικῆς Ματθαῖος, σᾶς ἔπεισε νά μήν ἐμφανίσετε καί πάλιν αὐτό τό "᾿Αθωωτικόν σας Βούλευμα", καί νά μήν ἀντιμετωπισθῇ ὀρθοδόξως, διότι "σᾶς χρειάζεται γιά τά δικαστήρια", ἐνῶ καί ἐκείνου τοῦ ἐχρειάζετο καί διά τήν εὐρυτέραν "ἀναγνώρισιν" καί ὑπαγωγήν μας, τότε μέν εἰς τό Πατριαρχεῖον ῾Ιεροσολύμων, σήμερον δέ διά τήν "ἕνωσιν" εἰς τό "νέο Παλαιοημερολογιτικό σχῆμα" καί εἰς τά πλαίσια τοῦ Παλαιοημερολογιτικοῦ καί Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καί ὁ μέν Ματθαῖος τό 1995 κατήντησε σχισματοαιρετικός καί ὡς τοιοῦτος εἶχε τό γνωστόν τέλος, ἀποθανών καί ταφείς, σεῖς διατί ξεπερνᾶτε καί αὐτόν εἰς τήν προδοσίαν; Πιστεύω ὅτι τό σημερινό σας κατάντημα, ὡς ψευδοαρχιεπισκόπου, εἶναι συνέπεια αὐτῆς τῆς βλασφημίας σας κατά τῆς ᾿Εκκλησιολογίας καί πρωτίστως κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς, ἡ ὁποία βλασφημία σᾶς καταργεῖ ὄχι μόνον ὡς ᾿Επίσκοπον, ἀλλά καί ὡς μέλος τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Επομένως τό 1976, ὅταν ὑπεγράφατε τήν καθαίρεσιν τοῦ Καλλίστου, διότι ἐδέχετο τήν διά χειροθεσίας ἀποκατάστασίν του, Σεῖς πολύ χειρότερα εἴχατε ἀρνηθεῖ καί τήν Γνησίαν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν, (διότι διά τοῦ Βουλεύματος ἐδέχθητε καί ὁμολογεῖτε μίαν "δευτέραν ἐκκλησίαν", πού ἵδρυσε ὁ Βρεσθένης τό 1937, ἀποσχισθείς ἀπό τόν Φλωρίνης κλπ), κατέστητε δέ κανονικός καί ἔγκυρος ᾿Αρχιερεύς κατόπιν τῆς χειροθεσίας τοῦ 1971. Δηλαδή πλήρης ἄρνησις, καθύβρισις καί βλασφημία καί κατά τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί κατά τῆς ᾿Αποστολικῆς σας Διαδοχῆς! Προσοχή Σεβασμιώτατε, δι᾿ αὐτήν τήν ἀθώωσίν σας ἐδώσατε αὐτά τά "ἀνταλλάγματα", διά τοῦτο ἠτιολογημένα μᾶς καταλαμβάνει φρίκη; Β' ᾿Επιπροσθέτως, καί λόγῳ τῆς στάσεώς σας ἔναντι καί τῶν πέντε σχισματοαιρετικῶν, οἱ ὁποῖοι σᾶς καθήρεσαν καί σᾶς ἀνεθεμάτισαν, τόσον σεῖς προσωπικῶς, ὅσον καί οἱ ὁμόφρονές σας καί συνοδοιπόροι σας, εἰς οὐδεμίαν, ὡς ὠφείλατε, Κανονικήν καί ὀρθόδοξον ἐνέργειαν προέβητε, μόλις ὡς ἁπλοῦς καλογέρους, καί ὡς ἐκ τούτου ὄχι ὡς ὀρθοδόξους, δυνάμεθα νά σᾶς θεωροῦμε. Προσοχή! Περιπτωσιακαί καί σκόπιμοι παραπλανητικαί "ὁμολογίαι", δέν σᾶς καλύπτουν, ἀλλά σᾶς ἀποκαλύπτουν καί ὡς ἐπιχειροῦντας νά ἐξαπατήσετε τούς πιστούς. ῎Αν ἐν προκειμένῳ δέν ἐδέχθητε καί δέν δέχεσθε αὐτό τό Βούλευμα, τότε διά νά ἀποδειχθῇ ὁ ἰσχυρισμός σας ὡς ἀληθής καί διασκεδασθῇ ἡ μέχρι σήμερον ἀπόκρυψις καί ἄρνησις νά ἀντιμετωπισθῇ ἐπισήμως τοῦτο, ἀπαιτεῖται να ἔλθη τοῦτο κανονικῶς εἰς τήν Ιεράν Σύνοδον, νά ἀποφανθῆ μέ εἰδικήν ἐπίσημον Συνοδικήν ΠΡΑΞΙΝ, ἡ ὁποία ἁρμοδίως θά κοινοποιηθῇ ὅπου δεῖ καί θά δημοσιευθῇ. Παραλλήλως πρέπει νά ἐπιδειχθῇ συνέπεια καί ἐπί ὅλων τῶν περιπτώσεων, αἱ ὁποῖαι ἐμμέσως ἤ ἀμέσως καθάπτονται καί θίγουν τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν. Μέχρι σήμερον ὅμως αὐτό τό βλάσφημον Βούλευμα δέν τό ἀπεκρύψατε μόνον, ἀλλά καί ἐξεμάνητε κατά παντός ὅστις τό ἐστιγμάτισε. Προκειμένου δέ νά μήν θιγῇ τοῦτο, διεσαλεύθησαν καί ἡ Κανονική τάξις καί ὁ Συνοδικός θεσμός, ἀλλά καί σκευωρίαι καί σκάνδαλα οὐχί τυχαῖα, προκαλέσατε, ἀκριβῶς διά νά μήν ἀντιμετωπισθῇ Κανονικῶς, ᾿Ορθοδόξως καί ῾Ομολογιακῶς ἡ ἐσχάτη αὐτή βλασφημία. Καθ᾿ ἡμᾶς, αὐτός εἶναι ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον δέν ἀντιμετωπίσθησαν καί οἱ "πέντε" σχισματοαιρετικοί, μέ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό, οὔτε προωθήθη ὁ "Θεολογικός Διάλογος", οὔτε ἡ ᾿Ορθόδοξος ῾Ιεραποστολή, ἀλλά καί συνεχίζεται ἡ φίμωσις τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς μαρτυρίας, ἐνῶ συνωμοτικῶς, ληστρικῶς καί ἐν ἑνί λόγῳ μεσαιωνικῶς ΣΚΕΥΩΡΕΙΤΕ καί διαπράττετε ἀδικίας, ἀπό δέ τήν 5.2.03 κατηντήσατε πράγματι ὁμαδικῶς "ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΕΣΤΟΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ". "Σεβασμιώτατε", κατά τήν ἐμήν ταπεινήν ἄποψιν, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς ἐδέχθητε τό 54/76 Βούλευμα, ἐξεπέσατε, αὑτοκατηργήθητε, ἐσκοτίσθητε καί ἐπ᾿ ἀληθείᾳ οὔτε ῾Ομολογίαν, οὔτε ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν ἔχετε, οὔτε Κανονικήν Τάξιν τηρεῖτε, οὔτε τόν Συνοδικόν θεσμόν σέβεσθε, οὔτε τά θέματα ᾿Εκκλησιολογίας καί ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς ἱεραρχεῖτε, ἀλλά μόνον σκευωρεῖτε, καί ὡς ματαιόφρων ἀνόμως καἰ οὐχί διά τῆς θύρας ἀνερριχήθητε καί εἰς τόν "᾿Αρχιεπισκοπικόν θρόνον" καί βίᾳ καταλαμβάνετε Ναούς διά νά στερήσετε αὐτούς ἀπό τούς ᾿Ορθοδόξους ῾Ιερεῖς καί ᾿Επισκόπους, καί ἐν ἑνί λόγῳ ἀπό τό πιστόν πλήρωμα τῆς ᾿Εκκλησίας. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν δέν εἶναι δυνατόν νά θεωρῆσθε ὡς ᾿Ορθόδοξος ᾿Αρχιερεύς τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἀλλά ὡς ΠΕΠΤΩΚΩΣ, χείρων τοῦ Καλλίστου, καί πλέον ὁποιαδήποτε ἐναντίον σας ᾿Εκκλησιαστική Πράξις θά ἔχῃ ἀποκλειστικῶς ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ χαρακτῆρα καί τοῦτο διά καθαρά ὁμολογιακούς καί Ποιμαντικούς λόγους. Διά νά μή μακρυγορήσω, δέν θά ἀναφερθῶ εἰς ἄλλα καίρια θέματα, τά ὁποῖα σᾶς ἀφοροῦν, οὔτε εἰς τάς ΨΕΥΔΕΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ, τάς ὁποίας ὑπεχρεώσατε τρίτους νά ὑποβάλουν ἐναντίον μου, ἀλλά καί ἐναντίον ἄλλων.. . Δέν θά ἀναφερθῶ ἐπίσης οὔτε εἰς τάς ἐν ἔτει 1998 ψευδεῖς κατηγορίας σας, συκοφαντίας, ἀπειλάς καί ἐκβιασμούς κατά τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου, οὔτε εἰς τάς πληθωρικάς κακοδοξίας σας, οὔτε εἰς τάς διαστροφικάς πεπλανημένας καί ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ σας, τόσον κατά Φεβρουάριον τοῦ 2002, ὅσον καί κατά ᾿Απρίλιον 2003, διά τάς ὁποίας καί μόνον, (ἄν δέν τάς ἀνακαλέσητε) ἐκπίπτετε διά δευτέραν φοράν, διότι ὡς κατεργασάμενος τό ψεῦδος κατέστητε συνεργός τοῦ πονηροῦ. ῞Οσον ἀφορᾶ τά κακόδοξα φρονήματά σας, ὅπως προεσημείωσα, ἤδη ἐκκρεμμοῦν σαφεῖς καί ρηταί ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ, ἡ ἐλαχιστότης μου δέ ἤδη προέβην εἰς δημοσίαν τοιαύτην, διότι ὄχι μόνον Σεῖς, ἀλλά καί ἡ ὁμάδα σας, ἀποτελεῖτε τόν ἄμεσον κίνδυνον διά τό πιστόν λεῖμμα τῆς Γνησίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. ῾Υπ᾿ αὐτάς τάς ἀρνητικάς προϋποθέσεις καί αἰτίας ἑρμηνεύεται καί κατανοεῖται καί ἡ συμμετοχή σας καί σύμπραξίς σας εἰς πολλάς σκευωρίας καί κυρίως εἰς τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν περί παραιτήσεως τοῦ Μακ. ᾿Αρχιεπισκόπου κ. ᾿Ανδρέου ὑπέρ τῆς "Σεβασμιότητός" σας, μέ ἀντάλλαγμα νά διώξητε τόν Μητροπολίτην κ. Κήρυκον ἀπό τήν ᾿Ενορίαν του, δηλαδή νά τοῦ τήν ἁρπάσετε, καθώς καί τήν ἐνορίαν τῆς ῾Αγίας Τριάδος ἀπό τόν π. Θωμᾶ. ῾Η συναλλαγή πρωτίστως προέβλεπε, τουλάχιστον δύο "ἐπισκοπικάς χειροτονίας", ἐκ τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Μακαριωτάτου, τάς ὁποίας ὅμως ἀποφεύγετε καί δι᾿ ἄλλους λόγους, ἀλλά καί διά νά "διαψεύσετε" τήν ἀδιάψευστον συναλλαγήν σας, ἡ ὁποία ἦτο προσυμπεφωνημένη, τήν ἀπεκάλυψεν δέ πρῶτος αὐθωρεί, τήν 5.2.03, διά τῆς περί παραιτήσεώς του ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. ᾿Ανδρέας. Σημειωθήτω ὅτι σκοπός τοῦ παρόντος ἐγγράφου, ὅπως καί ἐν ἀρχῇ εἶπον ἦτο νά κατανοήσετε ὅτι πρέπει νά σταματήσετε τήν κατάληψιν τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῆς ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως (῾Ιπποκράτους 25), νά ἀπομακρυνθῆτε αὐτοῦ καί τῶν λοιπῶν ἐγκαταστάσεων, καί νά περιωρισθῆτε εἰς τά "ἰδικά σας κτίσματα", τά ὁποῖα, ἐπιτρέψτε μας, καί αὐτά δέν σᾶς ἀνήκουν, διότι εἶναι καιρός νά συνειδητοποιήσετε, ὄχι μόνον ὡς "᾿Αρχιεπίσκοπος" καί "Πρόεδρος τοῦ ΙΦΣΚΑΕ" δέν νομιμοποιεῖσθε καί δέν ἀναγνωρίζεσθε, ἀλλά οὔτε καί ὡς ᾿Επίσκοπος, οὔτε καί ὡς ᾿Ορθόδοξος μέλος. Κατόπιν τούτων, ἐάν ἐπιμείνετε κατεργαζόμενος περαιτέρω τό ψεῦδος καί τήν ἀπάτην, καί δέν ἀποκηρύξετε τάς βλασφημίας σας καί ὅσα μετά λόγου καί εὐθύνης ἐκ τῶν πραγμάτων σᾶς καταλογίζονται, μέχρι καί τῆς βαρβάρου καταλήψεως, δέν θά σιωπήσωμεν, διότι αὐτό θά σημαίνη τήν αὐτοκατάργησίν μας ὡς "θεολόγου" καί κυρίως ὡς πιστοῦ μέλους τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Εκ τῆς βαρβάρου καταλήψεως ἀποδεικνύεσθε ὡς πλήρως ἀλλοτριωμένος τοῦ Πνεύματος τῆς ᾿Ορθοδοξίας καί ὅτι ἐνεκρώθη ἡ ᾿Αρχιερατική σας συνείδησις! ῎Αλλως, πῶς τολμᾶτε νά εἰσέρχεσθε ὄχι ἁπλῶς "ὡς κλέπτης" εἰς τήν ἐνορίαν τῆς ῾Αγίας Τριάδος, (διότι ὁ κλέπτης διαπράττει τήν κλοπήν καί φεύγει), ἀλλ᾿ ὡς δυνάστης, καί ὡς ἀνάλγητος τύραννος, κατακυριεύετε - καταδυναστεύετε τούς ὀρθοδόξους ἐνορίτας; Πῶς κατακρατεῖτε τόν ῾Ιερόν Ναόν καί τάς ἐγκαταστάσεις του , ἐνῶ διώκετε τόν ᾿Εφημέριον καί ἐνορίτας, καί ἀποκλείετε τήν ἄσκησι τῶν θρησκευτικῶν - λατρευτικῶν των καθηκόντων; Συνειδητοποιεῖτε, ὅτι ἀπό τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2003 προκύπτετε ἕνας δεινός καί ἀνάλγητος δυνάστης καί ὅτι ὄχι μόνον δέν ἔχετε σχέσιν μέ ἕνα ἀληθῆ ὀρθόδοξον ᾿Αρχιερέα, ὁ ὁποῖος πρέπει νά εἶναι "εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ", ἀλλά προκύπτετε καί "εἰς τύπον καί τόπον" τῶν αἱρετικῶν - διωκτῶν ᾿Επισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἐδίωκον μέχρις ἐξοντώσεως τούς Γνησίους καί ᾿Ορθοδόξους ᾿Επισκόπους καί τούς πιστούς; Καθ᾿ ἡμᾶς, δέν διαφέρετε τῶν αἱρετικῶν ᾿Αρειανῶν, καί ὅλων τῶν ἀνά τούς αἰῶνας αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐδίωξαν ὅλους τούς ᾿Ορθοδόξους ᾿Επισκόπους, τούς ῾Ιερεῖς, Μοναχούς καί πιστούς μέχρι θανάτου. "Σεβασμιώτατε", ἀπό σᾶς ἐξαρτᾶται, ὅπου ἐπερίσσευσεν ἡ ἁμαρτία καί τό κακόν, νά ὑπερπερισσεύση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα, τουλάχιστον εἰς αὐτό τό στάδιον, νά ἀναλάβητε τάς μεγάλας καί βαρείας προσωπικάς, ἀλλά καί τῶν ὁπαδῶν σας εὐθύνας, ἐνῶ Σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι εὐχαρίστως θά σᾶς ἴδω καί προσωπικῶς, ἐάν τό θελήσετε. Πιστεύω καί εὐελπιστῶ, ὅτι εἰς μίαν προσωπικήν ἐπικοινωνίαν χωρίς ὅρους, προϋποθέσεις, ἀλλά κατά τό τοῦ Κυρίου "ὅπου εἰσί δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί κἀγώ ἐν μέσω αὐτῶν"(......), εἶναι δυνατόν νά γίνη τό θαῦμα διά δηλαδή εὐελπιστῶμεν ἀκόμη σ᾿ ἕνα θαῦμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Πάντως γνωρίζετε ὅτι δέν ἀντιδικοῦμε, ἀντιθέτως ἄν δέν ὑπῆρχον κωλύματα, εὐχαρίστως καί ᾿Αρχιεπίσκοπον καί Πατριάρχην θά σᾶς ἐδεχόμεθα, τώρα ὅμως, δέν σᾶς ἀναγνωρίζομεν οὔτε ὡς ὀρθόδοξον ᾿Επίσκοπον, οὔτε ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπον, διότι: α) Μέ τό ᾿Απαλλακτικόν σας Βούλευμα 54/76, ἐπροδώσατε τήν ῾Ομολογίαν - ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν, χειρότερα ἀπό τόν Κάλλιστον καί ἀπό ἐκεῖνον τόν προκάτοχόν σας, τόν Πειραιῶς ῎Ανθιμον Χαρίσην. Διά νά ἐξαγοράσετε τήν ἀπαλλαγήν σας δώσας ὡς ἀνταλλάγματα τήν ᾿Εκκλησιολογίαν καί τήν ᾿Αποστολικήν σας Διαδοχήν. β) Κατελύσατε τήν Κανονικήν τάξιν καί τόν Συνοδικόν θεσμόν καί διεπράξατε καί διαπράττετε μετά τῆς ὁμάδος σας ἐγκλήματα κατά τῆς ᾿Εκκλησίας. γ) Δέν ἀντιμετωπίσατε τούς πέντε σχισματοαιρετικούς κατά τήν Κανονικήν τάξιν καί ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικήν δεοντολογίαν. ᾿Εν προκειμένῳ ἐχαρίσατε εἰς τούς πέντε τόσας ψυχάς, διά νά τάς κολάζουν, ἐνῶ τούς ἐχαρίσατε καί Ναούς, οἱ ὁποῖοι δέν σᾶς ἀνήκουν, τόν δέ Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου Προδρόμου εἰς τάς ᾿Αθήνας ποτέ δέν διεκδικήσατε (ὅπως καί ἄλλους), ἀλλά ὡς δυνάστης καί ὡς τύραννος ἐσπεύσατε μέ τούς ὁπαδούς σας (θρησκευτικός τραμπουκισμός) καί κατελάβατε τόν ᾿Ενοριακόν Ναόν τῆς ῾Αγίας Τριάδος Κάτω ῾Ηλιουπόλεως, διότι ἐκεῖ παραμένουν ὀρθόδοξοι, ἤτοι, ἡ πλειονότης τῶν ἐνοριτῶν καί ὁ πολιός καί ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ π. Θωμᾶς. Σαφέστατα προκύπτει, ὅτι ἔχετε ἐντολήν, ἀφοῦ δέν ὑποκύπτουν ὁ ᾿Επίσκοπος Κήρυκος καί ὁ π. Θωμᾶς νά τούς στερήσετε τούς ῾Ιερούς Ναούς, λησμονῶν ὅτι ἐν ἐσχάτῃ ἀναλύσει "πάρτε τούς οἰκους, ἡμεῖς θά ἔχωμεν τόν ἔνοικον", πάρετε τά ὐλικά ἐμᾶς ὁ Χριστός μᾶς χρειάζεται, καί Αὐτόν δέν μπορεῖ κανείς νά μᾶς τόν στερήση, ἐκτός ἄν, ὅ μή γένοιτο, τόν ἀρνηθῶμεν οἱ ἴδιοι. δ) Διεπράξατε σκευωρίας, πραξικοπήματα, συνωμοσίας, ἐσυκοφαντήσατε, ἐνεργήσατε διώξεις καί παραμένετε ἀμετανόητος. ε) Διεκόψατε τόν θεολογικόν διάλογον μετά τῶν Φλωρινικῶν, διότι δέν ἐπετράπη νά ἀποβῇ οὗτος παρωδία καί φιάσκο, ὥστε μέσα ἀπό αὐτόν τόν νέον διάλογον (1998-1999) νά προδοθῆ ἡ ᾿Αποστολική Διαδοχή. στ῾) Δέν ἔχετε καθαράν ῾Ομολογίαν, ἀλλά ἄλλοτε νοσηρῶς καί ἄλλοτε ὑστεροβούλως, προκειμένου νά πλανήσετε, "ὁμολογεῖτε" ὡς τέλειοι Φαρισαῖοι, ἤ ὡς ἐκεῖνος ὁ πρώην Φλωρίννης Χρυσόστομος Καβουρίδης.. ζ) Εἶσθε εἷς αἱρετικός, παραχαράκτης τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῶν κειμένων τῶν Πατέρων καί παραμένετε ἐπίσης ἀμετανόητος. η) ᾿Ελέγχεσθε, κατά τήν ἄποψίν μας, καί ὡς ἐπικίνδυνος ἐγωϊστής, ματαιόφρων καί ὁ χαρακτήρας σας ἀπό κάθε ἄποψιν φαντάζει μᾶλλον ὡς "Νερώνειος". Εἶσθε ἐν τέλει, ὅπως ἡμεῖς πιστεύομεν, θῦμα τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ σας. Εἰς τήν διάθεσίν σας μέ εἰλικρινῆ χριστιανικά αἰσθήματα. ᾿Ελευθέριος Γκουτζίδης Θεολόγος Καθηγητής Εις τό ἑπόμενον ἡ ᾿Ανοικτή προφυγή μας, καθώς καί Καταγγελίαι ἄλλων. Διά τήν ἀντιγραφήν και προς ἐνημέρωσιν τῶν ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως + Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κήρυκος (Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν και Πρόεδρος τῆς Πανορθοδόξου Ἱερᾶς Συνόδου)

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ

Κυριακή: Μέρα Κυρίου mera kiriou Του Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη στην Romfea.gr «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», προφήτεψε ὁ Δαβίδ (Ψλμ. 117:24), ἐννοώντας τήν Κυριακή. (Πρός χάρη τοῦ Κυρίου ἡ μέρα αὐτή ὀνομάσθηκε «Κυριακή». «Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ» (Ἀπ. 1:10) ἔγραφε ἀπό τότε ὁ Ἰωάννης). Τή μέρα αὐτή ἐπέλεξε ὁ Κύριος νά πραγματώσει τό κορυφαῖο γεγονός τῆς Πίστεώς μας: Τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του. Γι'αὐτό καί οἱ Ἀπόστολοι τή μέρα αὐτή ἐπέλεξαν νά ἐπιτελοῦν τήν Θ. Εὐχαριστία· ἀλλά καί τήν ὥρα (!) πού ἀναστήθηκε. (Πρ. 20:7-11 & Α΄ Κορ.16:2). «Ἡ Θεία Εὐχαριστία ἤδη ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους ἐτελεῖτο τή νύκτα Σαβ­βάτου πρός Κυριακή» σημειώνει ὁ καθηγητής Βλά­σιος Φειδᾶς. (Βλασίου Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τ. Α΄, σελ. 56). Γι'αὐτό, ἡ Θ. Εὐχαριστία (ἀνάμνηση τοῦ ἀναστάντος Ἰησοῦ) ἀρχικά γινόταν Κυριακή καί μόνο Κυριακή. Ὁ Παῦλος τέτοια μέρα, Κυριακή, ἐπιτέλεσε τή Θ. Λειτουργία (Πραξ. 20:7). Τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ μαθητές του στήν Κόρινθο (Α΄Κορ.16:2). Οἱ Διδαχές τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων κάνουν λόγο γιά Λειτουργία τήν Κυριακή, «ἐν ἧ προφητῶν ἀνάγνωσις, καί Εὐαγ­γελίου κηρυκεία, καί θυσίας ἀναφορά, καί τρο­φῆς ἱερᾶς δωρεά». (P.G.1:744). Ἔτσι, ἡ Κυριακάτικη Λειτουργία γενικεύθηκε καί πα­γιώθηκε σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία. Καί εἶχαν τέτοιο σεβασμό σ' αὐτή τή Λειτουργία -γιορτή τῆς Ἀναστάσεως - ὥστε, φρόντιζαν τά «ἐκκλησια­στικά δικαστήρια» (πού ἔλυναν τίς διαφορές μεταξύ τῶν χριστιανῶν) νά κλείνουν τό Σάββατο (τότε ἡ Κυριακή δέν εἶχε ἀκόμα θεσπισθεῖ ὡς ἀργία), γιά νά προσέρχονται ἐν εἰρήνῃ στή Λει­του­ργία «καί εἰρηνεῦσαι εἰς τήν Κυριακήν τούς διαφερομένους πρός ἀλλήλους». (P.G.1:708). Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ πολλές ὁμιλίες του τόνιζε πόση μεγάλη σημασία ἔχει ὁ κυριακάτικος ἐκκλησιασμός, ἀλλά καί πόση μεγάλη ἁμαρτία ἔχουν ὅσοι δέν ἐκκλησιάζονται. Ἔλεγε: Οἱ Ἰουδαῖοι ἔπρεπε τό 1/10 ἀπό τά εἰσοδήματά τους, νά τά προσφέρουν στό Ναό (στό Θεό).(Μαλ.3:8). «Ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι», ἔλεγε ὁ φαρισαῖος (Λουκ.18:12). Ὁ Κύριος προκειμένου νά τούς κάνει νά Τοῦ δίνουν τή «δεκάτη», τούς ἔταζε πολύ περισσότερα, ἀπό αὐτά πού θά Τοῦ ἔδιναν. «Θά σᾶς στείλω βροχή-κατακλυσμό, ὥστε νά χορτάσει ἡ γῆ ἀπό νερό. Θά σᾶς στείλω τροφή. Ἀλλά καί θά προστατέψω ὅλα σας τά προϊόντα. Τά ἀμπέλια σας δέν θά καταστραφοῦν. Θά ἔχετε τέτοια εὐφορία, πού θά σᾶς ζηλεύουν ὅλα τά ξένα κράτη»(Μαλ. 3:10-12). Τήν ἴδια εὐλογία (λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) ἔχουν καί οἱ χριστιανοί, ὅταν προσφέρουν στόν Κύριο τή «δεκάτη»· τή μία μέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή, πού τήν ἔκανε δική Του (Ἔξ. 20:8-12), ὅταν πηγαίνουν στό «Σπίτι» Του πρός λατρεία Του καί δοξολογία Του. «Δῶσε στό Θεό δυό ὧρες, (πηγαίνοντας Κυριακή στή λειτουργία), καί θά φέρεις στήν οἰκογένειά σου κέρδη χιλιάδων ἡμερῶν» (P.G.49:364). Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι κρατοῦσαν τή «δεκάτη», ὁ Κύριος τούς κατηγοροῦσε ὡς κλέπτες. «Ὅλα ὅσα ἀποκτήσατε τά βάλατε στίς ἀποθῆκες σας. Ἔτσι ἡ ἁρπαγή τῶν «δεκατῶν» εἶναι στίς ἀποθῆκες σας» (Μαλ.3:10). Ἴδια κατηγορία (λέει καί πάλι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης) ἰσχυει καί γιά τούς χριστιανούς πού καταφρονοῦν τή μέρα τοῦ Κυρίου. «Καί μεῖς ἁρπάζουμε ἀπό τά χέρια Του τήν μία αὐτή ἡμέρα, καί τήν κάνουμε ἐτσιθελικά δική μας. Λοιπόν; Τί κατηγορία μᾶς ταιριάζει; Μοιάζουμε μέ αὐτούς, πού κλέβουν τά ὅσια καί ἱερά» (ἱερόσυλοι) (P.G. 49:364). Ὁ Θεός στούς Ἰουδαίους, πού Τοῦ ἔκλεβαν τή «δεκάτη», τούς ἀπειλοῦσε: «Ὑπολογίζατε, πώς θά ἀποκτῆστε πολλά εἰσοδήματα, ἀλλά ἀποκτήσατε λίγα. Τά ἀποθηκεύσατε στά σπίτια σας, καί Ἐγώ μέ ἕνα φύσημα τά ἐξαφάνισα» (Ἀγγ.1:9). Δέν τούς ἐξαφάνιζε μόνο τή «δεκάτη», ἀλλά τούς ἐξαφάνιζε ὅλα ὅσα ἔβγαζαν ἐκείνη τή χρονιά. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν χριστιανό, πού καταφρονεῖ τόν κυριακάτικο ἐκκλησιασμό. «Ὁ Θεός, ὅταν καταφρονεῖται, ἔχει τόν τρόπο Του νά σοῦ ἐξανεμίσει μονομιᾶς ὅλα τά χρήματά σου. (...). Σκέψου, μήπως χάσεις τούς κόπους ὁλοκλήρων ἐτῶν, ἐπειδή καί μόνο δέν πᾶς στήν ἐκκλησία». (P.G.49: 364). Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μᾶς λέει: Μήν περιμένεις προκοπή στή ζωή σου, ὅταν καταφρονεῖς τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τουτέστι τήν Κυριακή. «Ὁ Θεός ἀργεῖ, ἀλλά δέν λησμονεῖ». Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ἦταν αὐτός πού καθιέρωσε τήν ξεχωριστή αὐτή μέρα ὡς μέρα ἀργίας. Ὄχι βέβαια γιά νά χορταίνουν τόν ὕπνο τους οἱ χριστιανοί, ἀλλά γιά νά μποροῦν, χωρίς τό ἐμπόδιο τῆς ἐργασίας, νά παρακαλουθοῦν τήν Κυριακάτικη, Ἀναστάσιμη Λειτουγία. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἡ ἀργία αὐτή παραμένει, σ΄ ὅλες τίς χριστιανικές (καί ὄχι μόνο) χῶρες. Ὅμως σήμερα μερικοί στήν Πατρίδα μας, θέλουν νά τήν καταργήσουν «μερικῶς»· θέλουν τά καταστήματα νά εἶναι ἀνοιχτά ἀκόμα καί αὐτή τήν ἁγία μέρα. Μακάρι νά μήν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τό ἐκκλησίασμα θά συρρικνωθεῖ ἀκόμα πιό πολύ. Μία πρόταση θά ἦταν, ἐφόσον ἡ Πολιτεία ἐπιμένει νά καταργήσει τήν κυριακάτικη ἀργία, νά ἀνοίγουν τά καταστήματα μετά τή Θ.Λειτουργία, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καί κατά τήν Μ. Παρασκευή, πού ἀνοίγουν μετά τήν «Ἀποκαθήλωση». Ἄν εἶναι ἁμαρτία νά ἀνοίγουν (μετά τή Λειτουργία) τά μαγαζιά τήν Κυριακή, εἶναι ἐξίσου ἁμαρτία νά ἀνοίγουν καί τήν Μ. Παρασκευή. Ὅμως αὐτό (τό δεύτερο) τό ἔχουμε ἤδη ἀποδειχθεῖ, χωρίς καμία ἀπολύτως διαμαρτυρία. Γιατί τό ἔχουμε πιά συνηθίσει. Ἄς σκεφθοῦμε μήπως ἔχουμε συνηθίσει καί ἄλλα πράγματα....

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ Λίγα γράμματα έμαθε ο άγιος, όπως είδαμε. Τούτο, όμως, δεν τον εμπόδισε από του να προσέλθει και να λάβει μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο που συνεκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος τα 325 μ.Χ., για να αποστομώσει και καθαιρέσει τον Άρειο. Ο τρομερός αυτός αιρετικός, όπως ξέρουμε, δίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά δημιούργημα και πλάσμα του Θεού. Κι η αιρετική του αυτή διδασκαλία είχε προκαλέσει αληθινό σάλο κι είχε συνταράξει ολόκληρη τη Χριστιανική Εκκλησία. Στη σύνοδο αυτή από τη μια μεριά είχε παραταχθεί ο Άρειος με τους ικανούς ρήτορες και οπαδούς του επισκόπους. Κι ήταν αυτοί ο Νικομήδειας Ευσέβιος, ο Νικαιας Θεαγένης και ο Χαλκηδόνος Μακάριος. Μαζί μ' αυτούς, με την άδεια του Βασιλιά, προσήλθαν και παρεκάθησαν στη σύνοδο και αρκετοί φιλόσοφοι ομοϊδεάτες του Αρείου και υπερασπιστές του. Ανάμεσα σ' αυτούς ξεχώριζε κι ένας Έλληνας φιλόσοφος, ο Ευλόγιος, που στη διαλεκτική τέχνη, την ευστροφία του λόγου και τα σοφίσματα εθεωρείτο ανίκητος. Στην παράταξη των ορθοδόξων είχαν συγκεντρωθεί 317 σεβάσμιοι αρχιερείς και κληρικοί. Μεταξύ αυτών διακρίνονταν, οι άγιοι Νικόλαος και Αλέξανδρος, ιερέας ακόμη, ο επίσκοπος Αντιοχείας Ευστάθιος, ο Παφνούτιος από τη Θηβαΐδα, ο Μέγας Αθανάσιος, διάκονος τότε της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, ο επίσκοπος Τριμυθούντος Σπυρίδων και άλλοι πολλοί. Ο τελευταίος φυσικά δεν διακρινόταν για τη μόρφωση του. Διακρινόταν, όμως, για την απλότητα και την ταπείνωση του. Ήταν ένα δοχείο ακένωτο από ουράνιους θησαυρούς. Ήταν ένα κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Από τη στιγμή που μπήκε στην αίθουσα της συνόδου η καρδιά του κτυπούσε δυνατά και με βαθιά πίστη προσευχόταν νοερά να φωτίσει, ο Θεός, ώστε στο τέλος να λάμψει η αλήθεια. «Πάτερ, δόξασόν σου τον Υιόν», έλεγε κι επαναλάμβανε με δάκρυα στα μάτια. Η αγάπη του στον λατρευτό μας Σωτήρα Χριστό του φλόγιζε όλο το κορμί και τον γέμιζε με ακαταμάχητη δύναμη. Στη συζήτηση, που είχε ανάψει ο τρομερός Άρειος με τη φιλοσοφική του μόρφωση, την πανουργία και την ευγλωττία του, αλλά και τους οπαδούς του ρήτορες, που τον ενίσχυαν αφάνταστα, πετούσε κυριολεκτικά κεραυνούς ενάντια στην αλήθεια και την Εκκλησία του Χριστού. Οι ώρες περνούσαν, χωρίς ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα ένας από τους πιο δεινούς ρήτορες του Αρείου, ο Έλληνας σοφός Ευλόγιος είχε προβάλει τέτοια επιχειρήματα και με τόση μαεστρία που είχε νομισθεί ότι το δίκαιο βρισκόταν με το μέρος τους. Οι υπερασπιστές της χριστιανικής αλήθειας, κι αυτός ο Μ. Αθανάσιος, σώπασαν. Νεκρική σιγή είχε απλωθεί για μερικά δευτερόλεπτα στη μεγάλη αίθουσα της συνόδου. Εκείνη την ώρα σηκώθηκε από τη θέση του ο άγιος μας και ζήτησε να μιλήσει. Αργά προχωρεί προς το βήμα. Οι οπαδοί του αιρεσιάρχη χαμογέλασαν, σαν τον είδαν. Οι άλλοι πατέρες στενοχωρέθηκαν. Γνώριζαν πώς ο άγιος ήταν αγνός κι ενάρετος. Ήταν όμως, κι ο άνθρωπος ο απλοϊκός, με τα λίγα γράμματα και χωρίς αυτό που λέμε κατά κόσμο σοφία και γνώση. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ο ταπεινός βοσκός να τα βγάλει πέρα μ' ένα ρήτορα σοφό και διεστραμμένο; Γι' αυτό στενοχωρέθηκαν και μερικοί αγωνιζόντουσαν να τον εμποδίσουν να ομιλήσει. Φοβόντουσαν μήπως ο τραχύς κι αδιάντροπος ρήτορας ζητήσει να τον εκθέσει και να τον γελοιοποιήσει. Ο Σπυρίδωνας, όμως, επέμενε. Κι ο Βασιλιάς έδωκε τον λόγο. Σιγή και πάλι νεκρική απλώθηκε στην αίθουσα. Οι φίλοι του Αρείου με δυσκολία συγκρατούν την περιφρόνηση τους, ενώ οι πατέρες με αισθήματα σεβασμού μα και απορίας κοιτούνε τον γέροντα. Κάποια στιγμή ο μέγας Σπυρίδων διακόπτοντας τη σιωπή στρέφεται προς τον φιλόσοφο και με φωνή σταθερή αρχίζει να του λέγει τούτα τα λόγια: -Άκουε, σοφέ. Ένας είναι ο Θεός. Αυτός με τον Λόγο Του και το Πνεύμα Του δημιούργησε όλο τον κόσμο. Και αυτά που βλέπουμε, μα κι εκείνα που δεν βλέπουμε. Αυτός έπλασε και το θαυμαστό κι υπέροχο δημιούργημα, τον άνθρωπο. Αυτός ο Λόγος του Θεού είναι Υιός του Θεού αληθής και ομοούσιος με τον Πατέρα. Για την ιδική μας σωτηρία, πιστεύουμε ότι ο Υιός του Θεού έγινε και άνθρωπος και γεννήθηκε από μία κόρη, την Παρθένο Μαρία. Μεγάλωσε σαν άνθρωπος εκεί στη Ναζαρέτ, δίδαξε επι τρία χρόνια κι ύστερα σταυρώθηκε και τάφηκε σαν άνθρωπος. Έπειτα αναστήθηκε σαν Θεός μετά τρεις μέρες και συνανέστησε κι εμάς και μας χαρίζει άφθαρτη και αιώνια ζωή. Ο Λόγος του Θεού, αφού παρέμεινε στη γη μετά την Ανάσταση Του επι σαράντα ημέρες, αναλήφθηκε ύστερα στον Ουρανό από όπου κι έστειλε στη γη μετά δέκα μέρες το Πανάγιο Πνεύμα το οποίο από τότε παραμένει στην Εκκλησία. Ο Λόγος του Θεού πιστεύουμε ακόμη, πώς θα ξανάρθει κάποια μέρα για να κρίνει τον κόσμο όλο. Ημείς δε, θα αναστηθούμε και θα παρουσιαστούμε μπροστά Του, για να απολογηθούμε σ' Αυτόν για όλα τα έργα, τα λόγια και τα ενθυμήματα μας. -Ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, Σύνθρονος, Ομότιμος και Ομόδοξος. Ένας είναι ο Θεός• Τρία Πρόσωπα όμως, τρεις Υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τα τρία αυτά Πρόσωπα, ο ένας Θεός, η μία Ουσία είναι για τον νου του ανθρώπου κάτι το άρρητο και ακατάληπτο. Όπως είναι αδύνατο να βάλει κανείς όλα τα νερά της θάλασσας σ' ένα ποτήρι, έτσι είναι αδύνατο και το πεπερασμένο μυαλό του ανθρώπου να χωρέσει και να κατανοήσει το άπειρο της Θεότητος. Για να δώσω όμως μια εξήγηση των λόγων μου, ας με συγχωρήσει ο Πανάγαθος που θα χρησιμοποιήσω αυτό το χειροπιαστό παράδειγμα. Τότε ο άγιος έβαλε το αριστερό χέρι στην τσέπη του κι έβγαλε ένα κεραμίδι και δείχνοντας το, έκαμε με το δεξί του το σημείο του σταυρού κι είπε: — «Εις το όνομα του Πατρός». Κι έσφιξε το κεραμίδι. Οι πατέρες που παρακολουθούν τη σκηνή, συγκλονίζονται κυριολεκτικά. Γιατί με τις λέξεις του αγίου, η φωτιά με την οποία ψήθηκε το κεραμίδι ανέβηκε πάνω. - «Και του Υιού», Πρόσθεσε. Τότε το νερό με το οποίο ζυμώθηκε το ξερό κεραμίδι, έτρεξε κάτω. — «Και του Αγίου Πνεύματος». Συμπλήρωσε ο πρακτικός και θεοφώτιστος διδάσκαλος. Το χώμα έμεινε στο χέρι του. - Αδελφοί και πατέρες μου, συνέχισε ο θαυματουργός• όπως το κεραμίδι αποτελεί ένα πράγμα μιας ουσίας και μιας φύσεως, αλλά είναι τρισύνθετο - φωτιά, νερό, χώμα — έτσι κι ο Άγιος Θεός. Αν και δεν πρέπει να παρομοιάσουμε την Άκτιστο και Υπερούσια αυτή Φύση με κτιστό και φθαρτό δημιούργημα, εν τούτοις για να κάνουμε τα ακατάληπτα καταληπτά, - ας μας συγχωρήσει το άπειρο έλεος Του - λέμε και τονίζουμε: - Ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και τη φύση. Αλλά κατά τα πρόσωπα ή τις υποστάσεις είναι Τριαδικός: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια του αγίου κατέπληξαν τους παριστάμενους. Η αίθουσα αντήχησε από τις δοξολογίες προς τον Θεό και τις επευφημίες των Πατέρων. «Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Σύ ει ο Θεός ο ποιών θαυμάσια μόνος». (Ψαλμ. ος', 14-15). Ψάλλουν και δοξολογούν τον Κύριο. Ο Άρειος κι οι οπαδοί του καταντροπιάστηκαν πραγματικά. Ο φιλόσοφος ταπεινωμένος αναγνωρίζει κι ομολογεί φανερά την ήττα του: -Τα λόγια σου με έπεισαν, άγιε γέροντα, και το θαύμα με εβεβαίωσε, ότι έχεις δίκαιο. Πιστεύω τώρα. Πιστεύω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, Θεός αληθινός κι Αυτός, ομοούσιος με τον Πατέρα. Δάκρυα χαράς έτρεξαν από τα μάτια όλων και πρώτα-πρωτα από τα μάτια του φιλοσόφου, που έσπευσε να δεχθεί το βάπτισμα και να γίνει χριστιανός. Η αλήθεια για μια ακόμη φορά θριάμβευσε. Και επεβλήθη «ουκ εν πειθοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, αλλ' εν αποδείξει Πνεύματος και δυνάμεως» (Α' Κορ. 6', 4). Δηλαδή όχι με συναρπαστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη θείας δυνάμεως, που με το θαύμα που έγινε επιβεβαίωσε τη διδασκαλία. Να ποιος ήταν ο άγιος μας. Φλογερός, ζηλωτής στην πίστη, θεοφώτιστος.

ΔΙΑΡΡΗΞΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 «Διαρρήξωμεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψωμεν αφ’ ημών τον ζυγόν αυτών» (Ψαλμ. Β’3) Πονηροτέρα αίρεση όλων των αιώνων από τον Οικουμενισμό, δεν θα υπάρξει στην Ιστορία της Ανθρωπότητος, αφού μαζί με την Παγκοσμιοποίηση στον κοινωνικό -πολιτικό-οικονομικό χώρο αποτελούν το απαισιότερο και φρικωδέστερο δίδυμο-κίνημα που γνώρισε και βιώνει ο πλανήτης με τελικό στόχο, όπως όλοι μας γνωρίζουμε από την Ιερά Αποκάλυψη, την επικράτηση και κυριαρχία του «υιού της απωλείας». Διαισθανόμενος ο Βύθιος Δράκων, ο πλανών την Οικουμένην, ότι ο «καιρός εγγύς εστίν» παίζει το τελευταίο του χαρτί, χρησιμοποιώντας όλα τα πτυχία και διπλώματα του ο αλητήριος, για να κερδίσει όσο περισσότερες ψυχές μπορέσει στην αιώνια καταδίκη του. Γνωρίζει δε, πολύ καλά, ότι τούτο το κατορθώνει όχι τόσο δια της βίας (διωγμούς, εξορίες κ.α.), όσο δια μέσου της αιρέσεως, εφ’ όσον έχει αποδειχθεί το ισχυρότερό του όπλο στο διάβα των αιώνων. Και πράγματι, ο εκ της αιρέσεως κίνδυνος καθίσταται σαφώς ισχυρότερος, επειδή δια της νοθείας της πίστεως επιδιώκεται η ματαίωσης της εν Χριστώ απολυτρώσεως και άρα η κατά χάριν θέωσις τού Ανθρώπου. Αξίους, κατά πάντα συμμάχους στο καταστροφικό του αυτό έργο βρίσκει πάντοτε «καλοθελητές» μόνο που τώρα σε τούτη την εσχατιά των αιώνων, όλοι τούτοι οι «παρατρεχάμενοι» έχουν βαλθεί να ξεπεράσουν και αυτόν τον ίδιο τον «Μέντορά» τους στην δολιότητα και την πανουργία του. Τελικά οι οικουμενιστές αποδεικνύονται οι χειρότεροι εχθροί της εκκλησίας, ύπουλος εχθρός και δια τούτο ο πιο θανάσιμος κίνδυνος. Άνθρωποι αξιοθρήνητοι, έρμαια των ακορέστων φιλοδοξιών τους για εξουσία και δόξα τού αιώνος τούτου. Οδηγοί τυφλοί, δεινότατοι. Αρέσκονται να αναμειγνύουν την αλήθεια με το ψεύδος στα παράνομα σχέδιά τους για να κερδίσουν το θαυμασμό και τον έπαινο των ανθρώπων. «οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν,καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο.»1. Γεμάτοι αυθάδεια με εωσφορικό εγωισμό και άμετρη αλαζονεία διαστρεβλώνουν κυριολεκτικά τα λόγια του Θεού και των Αγίων Του. Εδώ επαληθεύεται πάλι ο λόγος του Χριστού: «ὑποκριταί! καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων· μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων»2. Και αλλού πάλι: «ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε»3. Εναντιώνονται συνεχώς στον Θεό πειράζοντες Αυτόν σαν να μην έχει επανειλημμένως μιλήσει και δώσει τέρατα και σημεία για όλα αυτά που αυτοί υπερμαχούν μανιωδώς. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε για τον «Τόμο» της Αγίας Ευφημίας, για την φοβερά οργή Του, που ξέσπασε στην Κέρκυρα (Άγιος Σπυρίδων) και την παραδειγματική τιμωρία στους τολμήσαντας την άμικτον-μίξην Λατινόφρονας επί Βέκκου στο Άγιον Όρος. «Οὐ γάρ εἰσιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένα τοῦτα.»4 Προκαλούμε λοιπόν, κάποιον από όλους αυτούς τους καταφρονητές που λαλούν υπέρογκα. Τολμά μήπως δημόσια να αμφισβητήσει κάτι από αυτά; Αλλά τι λέμε τώρα; Αυτά δεν τους αγγίζουν επειδή δεν έχουμε την ίδια Πίστη. Έχουν δημιουργήσει στην φαντασία τους έναν δικό τους θεό, στα μέτρα τους. Και σίγουρα, όχι βέβαια, τον Έναν και Μοναδικό, Αληθινό Θεό της Ορθοδοξίας. Γιατί ο Θεός ημών είναι ταπεινός και αποστρέφεται τους απειθείς και υπερηφάνους. Ξένοι παντελώς από τον Χριστό και αλλότριοι Αυτού. Σπουδαγμένοι στην Εσπερία, σε Βατικάνιες Σχολές και με προτεσταντικές αντιλήψεις και πρακτικές, έχουν διαποτιστεί «ἄχρι ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν»5 από τα θολά νερά και ρεύματα του ορθολογισμού και εν πολλοίς του αθεϊσμού και έτσι από μόνοι τους έχουν αποκοπεί από τον ομφάλιο λώρο της ορθόδοξης πνευματικότητας και πατερικής παραδόσεως που αποτελούν την μόνη απλανή οδό προς την ουράνια μακαριότητα. Τους μοναδικούς πυλώνας εισόδου στην πόλη του Ζώντος Θεού. Το απύθμενο θράσος τους φθάνει στον παραλογισμό, αφού και αυτόν τον Θεόν θέλουν να διορθώσουν. Χρόνια τώρα, δυστυχώς δηλητηριάζουν τις ψυχές των πιστών, αφού όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος «είναι χειρότεροι και από το δηλητήριο, γιατί αυτό φθάνει μέχρι την βλάβη του σώματος, ενώ αυτοί την σωτηρία της ψυχής λυμαίνονται»6. Περιφρονούν τους πάντες και υποτιμούν την νοημοσύνη των πιστών επειδή απορρίπτουν τα αιρετικά τους φρονήματα και ανοίγματα με αποκορύφωμα την περιβόητη ψευδοσύνοδο. Τι και αν γράφονται τόσα και άλλα τόσα λέγονται που αποδεικνύουν περίτρανα την παρανομία και την αναισχυντία τους; Το χαβά τους αυτοί. Ξέρουν όμως να λοιδορούν, να συκοφαντούν, να υβρίζουν και να απειλούν. Ουκ ηβουλήθησαν συνιέναι. Και δυστυχέστατα επαληθεύτηκαν οι φόβοι μας για την στάση της Ιεραρχίας αλλά και της Ι. Κοινότητος του Αγίου Όρους, σχετικά με τις αποφάσεις της ψευδοσυνόδου…ως συνευδοκούντες αυτής!!! Για αυτούς λέγει ο Κύριος «εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν· ἡ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει»7. Και πάλιν «ουχ ομολόγουν, εφοβούντο γαρ, ίνα μη αποσυνάγωγοι γένονται»8. Πάντως η μεθοδικότητα, η σπουδή και η τακτική των οικουμενιστών προς υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων της Β’ Βατικανής Συνόδου είναι πράγματι «αξιοζήλευτες». Αφού και ο ίδιος ο Πάπας, ο πάτρωνάς τους, δεν θα πιστεύει ότι έχει τόσο υπάκουα κοπέλια, που και αυτοί οι Ουνίτες ωχριούν μπροστά στην δολιότητα και την υποκρισία τους. Όμως έχουν ήδη διανύσει πολύ και μακρύ δρόμο μέσα στα χαώδη και ζοφερά μονοπάτια της αιρέσεως και δια τούτο δεν μπορούν να διακρίνουν το φως από το σκοτάδι και την αλήθεια από το ψεύδος (αίρεση) «οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται·»9 λέει ο Ψαλμωδός. Αλλά αρκετά τώρα ασχοληθήκαμε με όλους αυτούς τους καταφρονητές και πραγματικά θεομπαίχτες Οικουμενιστές. Όπως έστρωσαν, ας κοιμηθούν. Αυτοί όψονται. Το λοιπόν αδελφοί και πατέρες, όλοι όσοι έχουμε την Αληθινή Πίστη και ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, όσοι εβαπτίσθημεν και ενεδύθημεν Αυτόν, όσοι φρονούμε, όσοι ομολογούμε Αυτόν και όσοι τιμούμε τους Πατέρες μας «ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη που ἐπιποθούμε τὸ λογικὸν και ἄδολον γάλα»10 της διδασκαλίας των, ας γίνουμε και εμείς άξιοι μιμητές των, κατά πάντα, για να μας δεχτούν μετά θάνατον, στις αιώνιες σκηνές ως τέκνα των αγαπητά και γνώριμους φίλους κατά τον Μ. Αντώνιο. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι λειτουργούν πνευματικοί νόμοι που δεν υπόκεινται, ούτε επηρεάζονται από ανθρώπινες παρεμβάσεις και κοσμικούς συμβιβασμούς κατά το γεγραμμένον «πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ λαμβάνει ἔνδικον μισθαποδοσίαν»11. Τα σημερινά αδιέξοδα, οι ανασφάλειες κυρίως στον κοινωνικό χώρο, η καταρράκωσις των ανθρωπίνων αξιών, ως μη ώφειλε, και γενικά η απαξίωσις της αγαπημένης μας Πατρίδος είναι σίγουρα τα οψώνια της αποστασίας μας από τον Θεό μας. Εκείνο όμως, που ιδιαίτερα επισύρει τη θεία οργή περισσότερο όλων, όπως έχει συμβεί και σε άλλες ιστορικές στιγμές, είναι, φευ, η προδοσία της Πίστεως. Πιστεύουμε ακράδαντα και είμεθα πεπεισμένοι πως σε τούτη ακριβώς την χρονική συγκυρία, η προσωπική ευθύνη της επιλογής του καθ΄ ενός εξ ημών απέναντι της στάσης του προς τον σατανοκίνητο Οικουμενισμό, έχει προεκτάσεις σωτηριολογικού χαρακτήρος, πλέον βαρυνούσης σημασίας επειδή το διακύβευμα είναι αυτή η Πίστις ήτοι η σωτηρία μας. Ό λόγος των Πατέρων είναι σαφής και ξεκάθαρος και δεν επιδέχεται παρερμηνεία. Θα αναφέρουμε εδώ μόνο δύο Πατέρες ενδεικτικά. Ο Μ. Αθανάσιος μας προειδοποιεί: «κάθε άνθρωπος που έχει την δυνατότητα να κρίνει, θα κολασθεί ακολουθώντας αμαθή και πλανεμένο ποιμένα που δέχεται ψευδή δοξασία ως αληθινή»12 και επίσης μας λέγει: «όποιος θέλει να σωθεί, πρώτα από όλα πρέπει να κρατήσει την καθολική (Αποστολική) πίστη. Αν κάποιος δεν την κρατήσει καθαρή και ολόκληρη, χωρίς αμφιβολία θα κολασθεί»13. Ο δε Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος χαρακτηρίζει τους αιρετικούς άθεους ενώ όσοι αποδέχονται αιρετικές διδασκαλίες καταδικασμένους «εις απώλειαν»14. Ο πάνσοφος Δημιουργός και Κύριος μας Ιησούς ζητεί και τώρα να καθαρίσει την Άλωνά Του, την ήρα από το σιτάρι, την Πανάμωμο Νύμφη Του Εκκλησία από τον μολυσμό της αιρέσεως. Ανάγκη επιτακτική είναι πλέον να διακόψουμε κάθε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων μας, που όσο πιο πολύ απομακρύνονταν από τους αιρετικούς, τόσο πιο πολύ ενώνονταν με τον Θεόν. Εξάλλου είναι η μόνη ενδεδειγμένη οδός. Δεν δύναται πλέον, ορθόδοξη συνείδηση που ζει και αγαπά τον Χριστό να ανέχεται αυτούς. Δια τούτο και εμείς εδώ στο Άγιον Όρος αρκετοί Πατέρες, διακόψαμε το μνημόσυνο, επειδή ποθούμε και αγαπούμε να είμεθα με τον Χριστό και τους Αγίους μας, εφαρμόζοντας την εντολή Του «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι υμάς»15. Και ενώ θα έπρεπε σύσσωμο το Άγιον Όρος να προβεί στην διακοπή μνημοσύνου, συνταράσσοντας τα θεμέλια της οικουμένης δίνοντας αλλά και δεικνύοντας τον μοναδικό δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί, όχι μόνον αυτό δεν έγινε αλλά και όσους αυτόν ακολουθούμε αντιμετωπίζουμε την μήνιν και τα επακόλουθα αυτής. Και επειδή αρκούντος έχουν αναλυθεί και απαντηθεί τα περί νομίμου δικαιώματος (ως θεραπευτικού μέσου και τρόπου) θεολογικώς και… Αγιορειτικώς, ιερών κανόνων και δη του ΙΕ’ της Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861) ως δήθεν «δυνητικού» και επειδή δεν είναι λίγοι, δυστυχώς, αυτοί που μας καταλογίζουν πως δημιουργούμε σχίσμα και διαιρέσεις!!! Έτι δε, και πως είμαστε εκτός Εκκλησίας (sic). Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε. Πρώτον: Επί Αθηναγόρου οι διακόψαντες «ένθεν – κακείθεν» το μνημόσυνον, ήταν εκτός Εκκλησίας και δημιούργησαν σχίσματα και διαιρέσεις; Και δεύτερον, επειδή πάλι από πολλούς ακούγεται να λένε πώς πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε στη διακοπή μνημοσύνου. Απλά ρωτάμε. Δεν θα ισχύουν πια αυτές οι «ΘΕΩΡΙΕΣ» τους; «Ω συμβουλίας εχθίστης! Ω παραινέσεως του δυσμενούς»16. Ικανόν εστί17. Το λοιπόν, όποια άλλη προσέγγιση είναι αμάρτυρη εκκλησιαστικώς και αθεμελίωτη καθώς και θεολογικά ανακριβής ή μάλλον ειπείν, είναι επιλογή του «ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ». Άπειρες ευχαριστίες και δοξολογίες αναπέμπομεν στον Ποιμένα τον καλόν και μόνο Αρχιποίμενα Χριστόν μας, που και σήμερα όπως έλεγε και ο «παππούλης μας», μας χαρίζει ήδη «νέους Μάρκους Ευγενικούς και Γρηγορίους Παλαμάδες, δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολο γήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας».18 Ημέρα τη ημέρα γινόμαστε μάρτυρες και κάποιας νέας απομακρύνσεως-διακοπής μνημοσύνου από τους φιλενωτικούς Οικουμενιστές, είτε μέσα στον Άγιον Όρος είτε εκτός αυτού, και δια τούτο χαιρόμαστε αλλά και θα χαιρόμαστε. Προσευχόμεθα και ευελπιστούμε στον Κύριο μας, αυτό που ξεκίνησε να γίνει χιονοστιβάδα που στο πέρασμά της να εξαλείψει κάθε πονηρά και δόλια επιθυμία όλων αυτών που επιβουλεύονται την Μητέρας μας Ευσέβεια για να μεγαλύνεται ο Δομήτωρ Αυτής και Κύριος των δυνάμεων Ιησούς Χριστός. Ιδού λοιπόν, ο αγώνας ο καλός άρχισε και η πρόσκλησις είναι προσωπική και εξίσου βέβαια και ο στέφανος της ομολογίας «ὃν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς»19 και «ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος Κριτής»20 Ας ακολουθήσουμε όλοι μας στα ίχνη που βάδισαν οι Θεορρήμονες και Πνευματέμφοροι Πατέρες μας και ας γίνουμε μιμητές των καθώς γέγραπται, τιμή Οσίου, μίμησις Οσίου, ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ, και έτσι και αυτοί με την σειρά τους να μας παρουσιάσουν μπροστά στον Χριστόν μας, καυχώμενοι εν Κυρίω και λέγοντες «ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός» (ΗΣ. Η’ ,18). Γένοιτο – γένοιτο. Τω δε μόνω σοφώ Θεώ σωτήρι ημών, δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας· αμήν. ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ Ι.Μ. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1 ΙΟΥΔΑ, 11 2 ΜΑΤΘ ΙΕ’ 7-9 3 ΜΑΡΚ ΙΒ’ 27 4 ΠΡΑΞ ΚΖ’ 26 5 ΕΒΡ Δ’ 12 6 ΕΠΕ 30,340 7 ΙΩΑΝ Θ’ 41 8 ΙΩΑΝ Θ’ 22 9 ΨΑΛΜ 81, 5 10 ΠΕΤΡΟΥ Α’ Β’2 11 ΕΒΡ Β’2 12 ΒΕΠΕΣ 33, 214 13 ΣΥΜΒ ΠΙΣΤΕΩΣ 14 ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΗΘ’, Τ.Γ’ Σ.257 15 Β’ ΚΟΡΙΝΘ. ΣΤ’ 17 16 ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΣΠΕΡΑΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΩΔΗ Θ’ 17 ΛΟΥΚ ΚΒ’ 38 18 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 1969 19 ΤΙΤ Α’ 2 20 TIM B’, Δ’ 8 Αναρτήθηκε από ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ